HomeVolk en staatPagina 19

JPEG (Deze pagina), 757.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

ll
‘ 17
‘ en een ideale toekomst zich opbouwt. In ieder van
j ons leeft het geheele voorgeslacht. Ons denken,
ons liefhebben, onze vreugde, onze smart zijn niet
Ei van ons individuen van een oogenblik, maar zgn
de noodzakelgke resultaten van de geheele geschie-
2 denis van ons volk. Door overerving en opvoe-
A ding zijn wg Nederlanders, Franschen, Duitschers
i even goed als wg menschen zgn. En juist het be-
wustzgn van onze nationaliteit maakt ons bereid
ons te onderwerpen aan hetgeen ons wordt opge-
legd in het algemeen belang. Onze vaderlands-
e liefde beweegt ons zware lasten te dragen, wanneer
° zg strekken tot heil van ons volk;- beweegt een
geheel geslacht armoe te verduren en ellende en
i de verschrikkingen van den oorlog, opdat onze
natie weder zou opleven en bloegen, wanneer wij
niet meer zullen zijn. Wanneer het gevoel ons
niet overstelpte dat in ons zich een gemeenschap
‘ openbaarde die meer is dan onze nietige persoon-
_ lgkheid, hoe zouden wg bereid zijn vrgwillig alles
ik ten offer te brengen op het altaar des vaderlands?
l Voor het vaderland te leven, met het vaderland
· te lgden, voelen de besten onzer als een hooge
adeldom. In de nobele daden der voorvaderen
voelen wij onze eigene kracht, wg schamen ons
‘ over de gebreken en onhebbelgkheden van onze
landgenooten, al zgn zg ons volkomen vreemd en
i wg verheugen ons wanneer in de toekomst zonnige
{ _ dagen voor ons volk zgn te wachten. In één woord
· 2
‘ - .