HomeVolk en staatPagina 14

JPEG (Deze pagina), 725.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

l
12
zelfstandig organisme. Alleen in dezen laatsten zin
- is het volk of beter de natie meer dan een
vereeniging van individuen, door willekeur bijeen
gebracht en derhalve zonder innerlijken zamenhang
of wet. Alleen wanneer men vasthoudt aan deze
laatste beteekenis van het woord volk, kan men ’
hopen beginselen te vinden voor het bestuur van .
den Staat, want dan alleen zijn de staatsinrichtin-
gen zelve gegrond op eene hoogere orde, dan die
van het goedvinden der enkele menschen.
In onzen tüd is meer dan vroeger het besef
ontwaakt van de wezenlükheid der natiën. Krach-
tiger dan vroeger spreekt de vaderlandsliefde,
veel meer dan voorheen treedt op ieder gebied ~
de nationaliteit op den voorgrond, met zooveel
onstuimigheid soms, dat het gevoel der mensche-
lükheid wordt verdrongen. De massa’s drijven
en dringen instinctmatig naar nationale zelfstan­ r
digheid. In Italië zoowel als in Duitschland, heeft Y
het ideaal der volkseenheid alle harten ontgloeid
en alle armen tot groote daden gestaald. In ler-
land kan het machtige Engeland met al z§n geld,
met al züne beloften en dwangwetten, de volks-
· geest niet dooden of het streven fnuiken naar een
eigen volksbestaan. In het zuid oosten van Europa
wint de panslavische beweging dagelüks in kracht,
en de gruwel§ke onverdraagzaamheid waarvan dc x
Jodenhaat in Duitschland en de J odenmishandeling
in Rusland, blijk schijnt te geven, is voor een