HomeVolk en staatPagina 13

JPEG (Deze pagina), 765.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

" " `.'` ' 'êü-·­~«·»-»«.«.,«`T’"" j ­.w.,.,,.. ., ...,- _ ’Y`· ·
11
wordt beheerscht door deze andere: Wat is de
Staat? In zeer algemeenen zin is de Staat eene
I Vereeniging. Maar hoe onderscheidt zich deze ver-
eeniging, die men Staat noemt, van andere veree-
nigingen? Vooreerst omdat de Staat de vereeni­
ging is van het geheele volk. Andere vereenigingen
zün of veel ruimer, zooals de kerk, of veel enger
zooals b. v.: de Maatschappü tot nut van ’t Alge-
meen. Wanneer wü ons derhalve goed rekenschap _
‘ kunnen geven van hetgeen bedoelen, als wij
spreken van het volk, dan zullen een goed eind
op weg zün, om te weten wat de Staat is.
` Nu wordt het woord volk in meer dan eene
` . beteekenis gebruikt. Wij sprekenvan volksfeesten
voor feesten van de lagere standen, of van volks-
scholen voor scholen, waar de kinderen van de
minder gegoeden onderwijs ontvangen. Volksbe­
langen noemt men wel eens belangen van het ge-
- ­ heele geslacht, dat thans onder hetzelfde Staats-
verband leeft, en volkssoevereiniteit wordt meestal
, gebruikt in dien zin, dat het hoogste gezag berust
bij alle burgers, zonder onderscheid. Wanneer men
echter spreekt van het volkskarakter of den volks-
geest, dan bedoelt men met het volk die rij van
geslachten, die dezelfde taal spreken, die door
gemeenschappelüke zeden, hartstogten, eigenaardig-
heden en idealen verbonden zün, die te zamen
door eenheid van streven en ontwikkeling in de
' geschiedenis der menschheid zich voordoen als een