HomeVolk en staatPagina 12

JPEG (Deze pagina), 737.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

i i ‘ ‘ is "
10
niet naar beginselen die vastheid en regelmaat
kunnen geven aan uwe besluiten. Al wat men
uitgeeft voor beginselen is bedriegelijke schijn. I
Zoo ver is het echter nog niet gekomen. En
inderdaad, het feit dat alle vroegere theoriën falen,
dat geen van haar geeft wat zij belooft, mag den
man der wetenschap niet ontmoedigen. Immers
deze negatieve uitkomst kan niet leiden tot de
gevolgtrekking, dat een beter stelsel onvindbaar
zou zijn. Wie zou durven beweren dat de Noord- Y
pool ongenaakbaar is, omdat geen der reizigers tot
. nog toe het doel heeft bereikt; wie zou de voor-
spelling durven wagen, dat nimmer de mensch het l
luchtschip zal besturen naar zijn willekeur, omdat i «
tot heden alle theoriën dienaangaande ijdel bleken
in de praktük? Morgen wellicht wordt gevonden
waaraan wij heden vertwijfelen, Maar al past ons
vertrouwen op ons zelf, niet minder dringt de om-
standigheid, dat tal van denkers niet tot bevredi­ ·
gende resultaten zün gekomen, tot groote omzich­
tigheid, tot nauwkeurig en herhaald onderzoek van .
alle elementen, waaruit het vraagstuk bestaat. Wij ·
zullen in ieder geval zoodoende een klaarder in-
zicht ons verwerven, van de ingewikkelde verhou-
dingen waaruit het maatschappelijk leven is zamen-
gesteld, ook al gelukt het ons niet een beginsel ,
te vinden, dat onze handelingen kan besturen met
onfeilbare zekerheid. `
De vraag: welke is de taak van den Staat,
l i