HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 763.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

, , E . - `..` -4-•¤•
|
l . _
Q i
l
i l
i 1
j s HET KAMERBESLUIT VAN 25 MEI EN
*, ZIJNE GEVOLGEN. L
Yi’ i
Met ongewone belangstelling moeten dit jaar de troonrede je
GI] dB adressen VIELH 3l]lZWOOl”d WO1“ClGIl l`G gBIIlO(·)lZ gBZl€I1. 1
De tweede kamer heeft met eene verrassende eenste1nmig­ j
’ heid eene van de zijde der zoogenaamde liberale partij (van
Delden , Idzerda en van Rees) voorgestelde motie aangenomen ,
dat áeïzicrzintg mm áei iriesrecáá wezzscáelyrlc is. Wel is waar , j
werd die motie geboren, om eene door mij voorgestelde te j
vervangen, volgens welke ’s Zcmcls óelcmg veröoccl, de áer-
zéezzivqq om fleá /cias·2·ecM my Zanger Ze versczluivezz, maar dit j
verzwakt hare beteekenis niet. De vervanging geschiedde, om jl
6 uit de motie datgene te verwijderen, wat het ministerie van j
, Lynden kon treffen, en om te vermijden, dat de kamer, eene j
j - door my voorgestelde motie aannemende, zou schijnen, hare
adhaesie aan mijne denkbeelden omtrent eene nieuwe rege- _
ling van het kiesrecht te schenken. De afkeuring van het
bestaande kiesstelsel wordt in de motie van de heeren van
; Delden c. s. even stellig uitgesproken als in de mijne. En
i al had menigeen liever de geheele zaak nog laten rusten, *
hunne medewerking tot aanneming der motie bewijst hunne
overtuiging, dat het op dit gebied niet langer mogelijk bleef
l stil te zitten. Men hechte ook niet a.an het verschil in de D
l woorden. Niemand kan toch zoo naïef zijn te meenen, dat 44
j eene kamer de herziening van het kiesrecht wenschelijk zou i
kunnen verklaren, en tevens die herziening langer verschui-
ven. Eene kamer, die, en nog wel eenparig, herziening van
i