HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 960.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

·$
. Q-
30 nirr 1<AM1«;RBnsLUrr vAN 25 Mm `
Waarom zoude onze burgerij -- door de motie van 25 Mei
geroepen om den toestand onder de oogen te zien - aller-
lei pallia.tieven boven eene radicale oplossing van het vraag-
stuk verkiezen? Waarom zoude men eene scheiding tusschen jv '
burgers en burgers handhaven , die onze eenheid naar binnen
en onze kracht naar buiten ernstig bedreigt? Waarom zou liet l
gedeelte des volks, voor hetwelk de census vanf20.- geene
bereikbare voorwaarde is, als het ware moeten worden uit-
getart, om uitwendige dwangmiddelen te gebruiken? Of om, W1
gelijk een eeuw geleden, over het goede, ’t welk hunne ·
staudgenooten over de grenzen boven hen vooruit hebben, ‘
te gaan speculeeren? Waarom zouden zij op de proef wor-
den gesteld, waarin onze voorvaderen toen zijn bezweken? iz
Zelfs wanneer men meent, dat het volk achter de kiezers geene _ ·
zoodanige macht zou kunnen ontwikkelen, als noodig zou i
zijn, om een ernstigen strijd met de gevestigde machten te
aanvaarden, of dat het, uit een gezond conservatisme, ’t welk J
niet dan in den uitersten nood den openbare vrede verstoort,
nog lang mocht aarzelen den strijd met feitelijke middelen voor
te bereiden, wat anders zou het bewijzen, dan dat in de alge- ï
meene toekenning van het kiesrecht op dit tijdstip geen
sociaal gevaar gelegen is, en de invoering daarvan niet, ge- SF
lijk bij verovering van het kiesrecht in troebele tijden, de _
historische ontwikkeling zoude verbreken? jl
Zoo men mij tegenwerpt, dat in de landen, waa.r de census V,.
_ is afgeschaft, en algemeen stemrecht bestaat, ook veel ge- ej
brekkigs is, dan antwoord ik slechts dit. Alleen een kwak-
zalver kan algemeen of zeer uitgebreid kiesrecht als een
ymmcee aanbevelen. Het geneest niet alle mogelijke kwalen,
en zijne goede werking ka.n door ongunstige omstandigheden
worden belemmerd. Door gemis b. v. van vrijheid van dis- M
cussie en propaganda voor alle richtingen, door misbruik
van het ontbindingsrecht (gelijk na de moordaanslagen van jj
Hödel en Nobiling in Duitschland) , door oflïcieele of ofücieuse `°
kandidatuur en andere vormen van inmenging der regeering,
kan ook het beste kiesstelsel in zijne werking worden be-
lemmerd. Waar de volksvertegenwoordiger geene schadeloos- "
stelling ontvangt, wordt ook bij het beste kiesstelsel de ver- ·'

s