HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 927.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

­
{ _ x
U EN ZIJNE erzvotenn. 27
verzoekiug en in voortdurenden strijd tusschen plicht en be-
lang. Het is toch eenmaal niet anders, dat ieder allereerst
i_ ‘ voor zich moet zorgen, en dat niemand aan de indrukken
zijner omgeving ontkomt. Zelfs als niemand eene betere over-
tuiging met bewustheid onderdrukt, en ieder er met ernst
` naar meent te streven het recht te verwezenlijken, behoudt
het feit zijne kracht, dat men, om tot beoordeelaar van ’t
geen als recht zal gelden gekozen en herkozen te worden,
. de svmpathiën der censuskiezers moet hebben en behou-
den. Evenzoo als ieder kamerlid uit den aard der zaak be-
` vooroordeeld is ten gunste van de belangen van zijn district,
! die hij kent en die de zijne zijn, zoo komen allen te zamen
_ als van zelf op voor de belangen der census-kiezers.
Hoe geheel anders handelt men bij de samenstelling der
rechterlijke macht. Met argusoogen wordt bij de vorming
i der rechtscollegiën en de keuze van arbiters tegen alle aan-
leiding tot partijdigheid gewaakt, en waar het de wetgevende
macht geldt, zou men één der partijen den rechter laten
kiezen! Hoe dwaas! Des wetgevers taak is immers geen andere ,
maar slechts een hoogere en ruimere dan die des rechters. De
wetgever maa/ci het recht, ’t welk de rechter toepast. Hij ver-
jj deelt de lusten, welke door bemiddeling van den staat worden
genoten , en de lasten , die ten behoeve van den staat worden
, j opgebracht. Hij stelt de wettelijke regelen vast, welke de maat-
schappelijke levensbetrekkingen beheerschen, en welke ook van
jj zoo grooten invloed zijn op de verdeeling van den rijkdom.
Hoe kan men het verdedigen, dezen hoogsten rechterstoel te
doen bezetten door eene der partijen , zonder medewerking der
jl andere, en zonder deze zelfs een wrakingsrecht toe te kennen?
,5 Hoe kan men eene organisatie verdedigen, waarbij die rechter
van tijd tot tijd herkozen moet worden, en dus het behoud
zijner eigene maatschappelijke stelling te danken heeft a.an
" het voortdurend vertrouwen van eene der partijen? Zelfs de
i beste mensch kan bij dit systeem geen billijk rechter zijn
en blijven. .
Miskende ik de edeler motieven, ik zou niet steeds op
nieuw de dwaasheid der tegenwoordige organisatie in het licht
j stellen. Veeleer verdien ik van andere zijde het verwijt er
jj.
· J