HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 973.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

Q 24 uur Kaiunannsnnir van 25 Min J
kennis geene reden van toc/cemzivqg. De grond van toekenning j
blijft het staatsburgerschap zelf; de principieele onhoudbaar- .
heid van elke politieke scheiding tusschen zelfstandige bur- _ .
l gers, naarmate van hun grooter of kleiner bezit. ­ iv
Op grond eener hoogere opleiding het kiesrecht toeken­ ‘
nende, zou men den eenzijdigen geest onzer vertegenwoor-
diging niet verbeteren. Vooral jeugdige capaciteiten deelen
alle vooroordeelen en belangen van den kring, waaruit zij
zijn voortgekomen , en niet alleen komen zij , die eene hoogere
opleiding genieten, genoegzaam alleen uit de nu reeds ver-
; tegenwoordigde volkslagen voort, maar bij het staatsonderwijs ,
’t welk uit den aard der zaak onder den invloed staat der Il
bovendrijvende klassen, worden zij bovendien met de ideën A
van den kring der irztérëis saázlvfaiás doorvoed. Het is ech-
ter volkomen onnoodig, aan de belangen en ideën van de
lagen der maatschappij, uit welke de groote meerderheid der `
zoogenaamde capaciteiten voortkomt, nog meer invloed te
geven. De weinige uit lagere klassen der maatschappij voort- '
gesprotenen , die eene hoogere opleiding genieten , zullen even- .
min den geest van het kiezerslichaam verbeteren. Door hun
klein getal zouden zij reeds geen invloed hebben , maar boven-
dien is hun streven er slechts al te dikwijls allereerst op ge-
richt, om zich zelve bij eene hoogere klasse der maatschappij
aangenaam te maken. In het algemeen hangt toch het, vooral
­ voor hen zoo onmiddellijk noodige, finantieel succes van de
sympathiën van de autoriteiten in staat en kerk, althans van
de gegoede klassen af. Om die reden zijn jeugdige capaciteiten ,
- hun studententijd, en dezen nog niet eens altijd, uitgezon-
derd ­­­ in den regel in slechten zin opportunistisch. Niet enkel
van de zuidelijke provinciën geldt dit, al worden in het boven-
moerdijksche niet dezelfde heiligen gehuldigd.
De ervaring omtrent den geest der jeugdige, nog niet
gevestigde capaciteiten - want deze zijn het die bij de in- l
richting van ons belastingstelsel den census niet betalen --
moge ook hen doen na.denken, die door opneming van de _
_ capaciteiten in het noorden medestrijders tegen protestantsch l
klerikalisme meenen aan te werven. Nu de regeering sedert
eene reeks van jaren liberaal-conservatief of conservatiefliberaal .
I