HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 911.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

EN ZIJNE GEVOLGEN. 19
tegenwoordige, en die werkelijk kan optreden in het bewust- l
zijn, zoo na mogelijk het qeóeele volk te vertegenwoordigen?
_ Met behoud van den eensus , ik herhaal het , is dit onmoge-
lijk. Al wat men met behoud van den census uitdenkt, om
" verbetering aan te brengen , mag a priori nutteloos verklaard
worden. De ontwijfelbare oorzaak der kwaal kan zonder af-
. schatting van den oensus niet worden genezen. Een census,
‘ hoog of laag, heeft altijd als doel en gevolg, den invloed
‘ ‘ der voor loon werkenden kunstmatig te verzwakken, en dien
, der ondernemers en renteheffers te versterken; de vertegen-
woordiging van een dee! des volks kunstmatig te verheffen
j tot vertegenwoordiger van het geáeele volk; aan eene der par-
tijen in den eoonomischen ontwikkelingsstrijd de wetgevende
j macht in handen te spelen; den staat van een wacüer der
recááezz van ailerz te verlagen tot een dienaar der óelazyerz
van eea dec!. Men werpe mij niet tegen, dat de census zoo
laag zou kunnen gesteld worden, dat ook de loonarbeider
dien zou kunnen betalen, want, daargelaten nog dat dan
‘ de kiezersteelt eerst recht zou beginnen, in politieken zin
zou zulk een census, b. v. van f l,-, geen census meer
G . heeten mogen. Op zulk een enkel nominalen census zou ook
niemand eenigen prijs stellen. Het wezen van een politieken
_ census eischt, dat een groot deel van het volk dien niet be-
taalt en niet betalen kan, dat hij de massa derloonarbeiders
E uitsluit en van dezen slechts hen toelaat, die door het bezit
l van eigendom ook als kapitalisten gevoelen. Het is het levens-
E beginsel van den census, dat overal en altijd aan ondernemers
en rentehetfers het overwicht op de keuzen verzekerd
Ook kan ten onzent de census niet tot een bloot nominalen
1; worden teruggebracht. De grondwet stelt f 20 als mérzimzmz.
V Ook al begrijpt men nu in die f 20 niet alleen de rijks-
_ belastingen, maar ook de provinciale en gemeentelijke be-
lastingen, dan zouden nog geen loonarbeiders kiesrecht krijgen,
j Kleine ondernemers en kleine bezitters zouden binnenkomen,
'é maar zelfs de beste arbeiders, die geen kapitaal bezitten,
_ zouden buitengesloten blijven. Er zou iets bereikt zijn voor
[
t