HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 949.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

I
l
18 Hirr 1<AMnuBEsLUrv VAN 25 Mm
te worden, had de kroon zich de sympathiën van het on-
vertegenwoordigde deel des volks in dubbele mate kunnen
l verwerven. Enkele schuchtere pogingen tot toenadering zijn °
Z echter door de kroon op niet- aanmoedigende wijze afgewezen ,
Y en de vele waarschuwende stemmen, dat de historische tra- _
ditien van het huis van Oranje eene andere gedragslijn eischten ,
zijn onverhoord of zelfs ongehoord gebleven. Is de burgerij ‘
somtijds plus reguliere que Ze mi, in ons land kan men het
omkeeren en naar waarheid zeggen, dat de kroon plus á0ur­
qeeise que lu öourqeoisie is. Daardoor daalt het aanzien der kroon *
nog beneden dat der vertegenwoordiging van de öourqeoisie. i ‘
VV at kan de kroon nog in de oogen des volks beteekenen, .
wanneer zij, in een staat van zaken als onze tegenwoordige,
j geen andere rol weet te spelen, dan de gehoorzame dienaresse
’ te zijn van eene kamer, die geene 00]/caverieqeuweordiqirgq is,
en die zelfs in den eigen kring, waaruit is voortgesproten, j
,,ellendig” en ,,beroerd" wordt genoemd? i
Zullen in den kring der regeering de oogen voor den waren ~
t toestand opengaan, nu de tweede kamer zelve eenparig het `
schip van staat wrak heeft verklaard? De kamer is het blijk-
baar zelve moede , 00/ksverteqeuzuoordiqáuq te heeten zonder het c .
te , een suum te wezen in de oogen van elken nadenkende.
Zij vraagt als het ware de kroon, haar te willen executeeren, _
_ ten einde eene ware volksvertegenwoordiging in hare plaats te
* doen treden. Zij geeft zelfs geen raad , en laat de kroon vrijheid 1
om te handelen met het oog op den toestand en de stemming `
des lands. vraagt slechts, dat de kroon het ZCZTGSRECHT naar i
L de eischen des tijds regele, en spreekt daardoor den wensch
uit, dat de kroon een goed hervormingsplan niet afwijze
i omdat het met de bestaande grondwettige bepalingen strijdt.
Voor kroon en land staat er veel op het spel. Zal de regee­ {
j ring nog de kracht en de wijsheid blijken te missen, om _ ij
zich in den besten zin opporfuuisáéseá te gedragen? of zal Q
zij de gelegenheid aangrijpen, die zich in ieder opzicht gunstig
laat aanzien, om eene kamer in het leven te roepen, die niet '
na een langer of korter lijden aan dezelfde kwaal sterft als de ,
. g r
l
~,. “