HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 933.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

` l
l

· EN ZIJNE GEVOLGEN. 1] j
· «
i en drale niet te doen, wat zijne hand vindt te doen, omdat {
j anderen nog niet gereed zijn. Dat dralen, dat verdedigen van
Y het behoud van ’t geen men afkeurt, dat weigeren van mede- j
werking, en zelfs van getuigenis voor beginselen heet tegen-
woordig oppemmisme, gelegenheidsstaatkunde. Dien naam *
kiezende voor eene staatkunde van uitstel qucmd même, mis-
bruikt men een goeden gedragsregel, om aan zelfzucht en
traagheid een glimp van wijs beleid te geven. Ieder goed
staatsman moet opportunist zijn, in dien zin, dat hij de gun-
stige gelegenheden moet zoeken, om zijne doeleinden te be- j
,. vorderen en te bereiken. Soms ook moet hij wachten. Ook j
ïi de tijger is opportunist, wanneer hij een tijdlang geduldig J
op zijn prooi ligt te loeren, maar hij zoekt tevens de gelegen- l
heid haar te bereiken , en zoodra de kans gunstig is, waagt ;
hij zijn sprong. Gelijksoortig opportunisme is voorwaarde
sizze qua 720% van elk staatkundig succes. Maar dit goede
opportunisme is niet lijdelijk of lauw, niet traag en flauw- ;
hartig, en het lost zich niet op in.de bovenaangehaalde ge-
meenplaatsen over ontijdigheid en onrijpheid, enz. Dat lam- i
lendig opportunisme, dat in ons land zoo welig tiert, is
het opportunisme der zelfbucái, welke er beginselen op na-
houdt voor de parade , doch voor die beginselen nooit iets lijden
g wil, noch zelfs gevaar loopen er iets voor te lijden; welke i
j het eigen lot eerst aan het lot der beginselen verbinden wil,
, wanneer het zeker is, dat die beginselen zijn verdediger om-
hoog .dragen. Altijd nog gezwegen van een opportunisme,
aan den regeeringskring nimmer geheel vreemd, ’t welk in
het geheel geen staatkundig karakter draagt, en enkel op
gelegenheden loert, om een postje te bemachtigen, of eene
kleine wraak te oefenen.
Geen weliger bodem voor opportunisine van het slechtste
allooi, dan het vraagstuk van het kiesrecht. Nergens grooter
l verleiding dan hier voor den zelfzuchtige, om beginselen te
{ belijden en er niet naar te handelen.
Zich als opportunist voor te doen is op dit gebied het * 4
recept om ieder te vriend te houden. Men verklare zich
öegmsel voor algemeen stemrecht of voor een zeer zaéáqeöreicl
siemree/zt, of voor afseáejiny van den eensus, maar als het
ä
4