HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 937.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

l
l 9
je 10 HET KAMERBESLUIT VAN 25 Min
l
j De luchthartige financier daarentegen kan geld rondom zich j
j strooien , en zich dankbare en tevredene aanhangers maken.
l het stelsel van vaste middelen vernemen de belastingschuldigen
l eerst hoe er met hun geld is omgesprongen, als het te laat
‘ is en het staatsbelang eischt dat in het tekort worde voorzien.

Doch ik erken gaarne, dat in een welvarenden tijd uit de
gevolgen van den census op het finantieel beleid slechts eene
slepende ziekte ontstaat, waartegen eene natie met overigens
gezond gestel. lang bestand zou zijn. Wel is onze tegenwoordige `
inrichting op den duur hoogst bedenkelijk, en is de losma- l
· king van belastingstelsel en kiesrecht ter voorbereiding der
3 heffing van eene directe belasting als slaizfposá der öcyrooiirqgx
i eene verbetering, welke hoe eerder hoe beter moet worden
verwezenlijkt, maar dit argument zou wellicht op zich zelf
geene grondwetsherziening met al haren omslag wettigen.
Het afdoend argument voor grondwetsherziening is van poli-
ticken aard. Een beschaafd volk kan in onzen tijd niet be-
staan zonder eene wezeïzlçïlce vol/csverteyemwoordimy, en met
. behoud van den census is deze niet te erlangen. Daar vooral
; ligt de kwaal van ons staatkundig gestel. En men heeft reeds _
zoolang getalmd met het nemen der vereischte krachtige maat- l
regelen, dat zij van acuten aard dreigt te worden. j
Sedert eene reeks van jaren heeft in ons land eene ri.ch· ‘
ting de overhand, die de vraagstukken niet meer onder de j
oogen durft zien, en ze niet meer tot eene principieele op- .
lossing tracht te brengen. Hare staatkundige wijsheid lost
`l zich op in de gemeenplaatsen; ,,het is nog geen tijd; laat
ons niet alles op eens willen; er is geen aandrang; het gaat
j l immers nog al goed, en ook elders ga.at niet alles mooi;
de zaak is nog niet rijp; er is voorbereiding noodig; zulke j
l groote dingen moeten ook van alle kanten bezien worden; Y
. ’t houdt onzen tijd nog wel uit, enz. enz.”
Ik kan het gebruik dier sussende middeltjes niet goedkeuren. j
VVie het bestaande goed vindt moet het natuurlijk verdedigen,
· en hij late zich niet meesleepen door de afkeuring van anderen;
maar wie het afkeurt, sla ook de handen aan het werk,
9
?