HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 926.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

`j` F i i " W www »
I! al
. l
" l
• i
EN z1JNr1 erzvomrzn. 9 j
. x
L schen de twee plannen van hervorming uit te lokken. Er werd
daarom op 25 Mei slechts een interlocutoir vonnis gewezen ; ¥
T, de eindbeslissing werd nog uitgesteld. In beginsel is de eisch j
van hervorming van het kiesrecht toegewezen; nu blijft nog
slechts te kiezen tusschen de middelen. De troonrede zal het j
resultaat van de overwegingen der regeering moeten behelzen, 5
en de kamers zullen daarna de gelegenheid hebben zich te j
uiten. Althans voor de tweede kamer zal het plichtmatig zijn, g
haar oordeel over de door de regeering aantenemen houding i
li te doen kennen. Tussohen de twee groepen van hervormings- t
~= gezinden zal bij het adres van antwoord slag geleverd moe-
ten worden.
Mijn gevoelen is bekend. De ünantieele argumenten, welke i
V het behoud van den band tusschen het belastingcijfer en het j
L kiesrecht onraadzaam maken , zouden alleen voldoende zijn , om
mijne stem te motiveeren. Zoolang elke iinantieele maatregel {
de meest ingrijpende gevolgen heeft op het gebied van het i
kiesrecht, is grondige hervorming van het belastingstelsel
onmogelijk. En zoolang men geene met de behoeften der
, schatkist afwisselende som uit de directe belastingen kan trek- j
l ken, omdat men het kiezerspersoneel niet van jaar tot jaar i
met tienduizenden kan vermeerderen of verminderen , moeten
" de vaste middelen noodwendig altijd wat ruimer genomen
worden, dan strikt noodig is. Eene ruime beurs echter leidt
tot een weelderig beheer. Of de regeering zuinig of weel-
derig is, heeft bij het stelsel van vaste middelen geen invloed
op het belastingcijfer, en als er een deficit komt, dan moeten
natuurlijk alle partijen wel samenwerken, om eene nieuwe
belasting uit te schrijven. Zoo zal het tegenwoordig stelsel
van vaste middelen noodwendig tot voortdurende verhooging
r Y der staatsuitgaven en der belastingen leiden. Geen staatsman
l en geene staatkundige partij kan bij het tegenwoordig stelsel j
zuinig blijven. Het politiek belang staat da.araan in den weg; `
een zuinig beheerder moet allerlei belangen kwetsen en velen
verbitteren, zonder dat de tevredenheid der belastingsohuldigen
‘ over een lageren aanslag een tegenwicht in de schaal legt.
ä
i l