HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 711.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

lt 7
De beschouwingswijze, waardoor toenmaals aan mijne po-
@ gingen, in het belang van mijn vaderland, die richting ge-
l geven werd, is echter ten eenenmale veranderd, nadat de
groote Duitsche natie is opgegaan in Pruissen, dat ‘
á _ slechts als de erfvijand van Nederland mag beschouwd worden.
ja Hoe talrijk ook de in het koningrijk Pruis sen bevatte
Duitsche bevolking wezen moge, kan dit echter nooit als
li eenen Duitschen Staat beschouwd worden, omdat het Mon-
, goolsche, dat is Wemliscfze en Bomssiscáe element, waarvan
{ het zijnen naam ontleent, zoozeer voorheerscht, dat het vrije
Germaansche karakter der meerderheid daardoor ten eenen-
male onderdrukt, ja vernietigd is geworden.
Reeds in den fabel Cyclus vinden wij de W men of Wen-
; dan aangeduid als listige, kwaadaardige en verraderlijke vij-
= S anden van den grooten Germaanschen stam, en nog heden
ten dage zijn de Pmissm getrouw gebleven aan hunne voor-
vaderlijke richting, om de Germaansche vrijheid op de ver-
nederendste wijze te doen bukken onder de Mongoolsche
slavernij, die thans in het verlaagde Duitsohland eene in de
XIXde eeuw volstrekt onverklaarbare hoogte heeft bereikt.
Sedert eeuwen reeds was Pruissen de verraderlijke vij- W
l and van het Duitsche rijk, en het is alleen door verraderlijke
middelen dat het zijne tegenwoordige hoogte heeft kunnen
ti bereiken.
Gebruik makende van den staat van uitputting, waarin
I het Duitsche rijk, tengevolge van vroegere noodlottige ver-
wikkelingen, zich tijdelijk bevond, wist de even sluwe als
heerschzuchtige Keurvorst van Bmmlemöurg zich tot Koning
_ van Pmissem te verheffen, en zoodra niet had de nieuwe
. i souvereiniteit den tijd gehad om zich te vestigen, de Slavi-
sche dwingelandij in te voeren, en ieder spoor van den vrijen
Germaanschen geest te vernietigen, of het walgelijke ondier,