HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 582.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

l
‘ ,
i E
s t in
i
Het kan niet worden betwist dat Nederland, hetwelk
door NAPOLEON I zoo ten onrechte als eene aanslibbing van
Frankrijk beschouwd werd, in geograpliisohen zin behoort
tot het oude Germanië, waarvan het door geen natuurlijke
grenzen is gescheiden, zooals het dan ook door de Romei-
nen met den naam van Germmzia mferiom - het latere
N eder­Duitsehland - werd aangeduid, en tevens dat zijne
bevolking, op eene geringe uitzondering na, van zuiver
Germaansehen oorsprong is, zoodat het, ook met betrekking
tot zijne nationaliteit, tot de Duitsehe volken behoort, welke
beide punten , met betrekking tot de leer der natuurlijke 4
grenzen en der groote nationaliteiten, nauwkeurig moeten
worden in het oog gehouden. {
Voor veertig jaren zou ik er dan ook geen bezwaar in
hebben gezien wanneer Nederland, als souvereine Staat, |
ware toegetreden tot het Duitsehe verbond, en hierdoor,
met behoud van zijne algeheele staatkundige zelfstandigheid,
zijne oostelijke geheel openliggende grenzen tegen vijandige
operatiën beveiligd had, ik beken openlijk in de toen- T
maals docr mij bekleede diplomatieke betrekking, ijverig tot i
het verkrïjgen der meest mogelijke toenadering te hebben
medegewerkt.