HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 666.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

1 ""T"‘ï‘;""”’ " ’ "; [ . , yes «~ . . |~ ~- · -- - - . x
iv
onderwerp, hetwelk de urgentie der actualiteit vertoont, waar-
aan het to be 02· not to be der Nederlandsche zelfstandig natio- _ f `
nale ontwikkeling op het allernauwst verbonden is, over het X
algemeen op eene zoo onverantwoordelijke, of anders van de
grootste botheid en volslagen gebrek aan staatkundig door- ,;·
zicht getuigende, wüze wordt over het hoofd gezien.
Het is zeer zeker een wäze stelregel, om, bn iederen arbeid
dien de mensch onderneemt, steeds te beginnen met datgene,
wat in de allereerste plaats noodig is, daar hü die alles tege-
lijk begeert al lieht de waarheid ondervindt van het gezegde
onzer zuidelijke naburen: >>Qui trop embmsse mal ctv·ez'nt.<<
Bij de veelzüdige eischen die thans op den voorgrond wor- ·
den gesteld, en, door den partüsträd aan te blazen, juist het <
kwaad in de hand werken, komt mn, hoe gegrond die eisehen
op zich zelven ook zgn mogen, tooh onwillekeurig het beeld , -·
voor den geest van hem die het onderste iiit de kan wil heb- "
ben, en zou ik wel aan ieder müner landgenooten willen toe-
roepen: >>Pz*u vale un presmte che dus futuràe
In müne Verhandeling: »W'at is recht in NederZcmcZ?<< blz.
16-22 wees ik, reeds voor twee jaren, op de dringende om-
standigheden, die eene geheel veranderde wüze van troonop-
volging gebiedend noodzakelük hebben doen worden.
Tot hiertoe vonden die, door sleehts enkele mijner geest-
verwanten gedeelde, beschouwingen nog maar al te weinig
weerklank. Daar wg nogthans, zooals ik in de navolgende I,
bladen zal aantoonen, hier in den volsten zin mogen zeggen: 'A
» Vzhulzbamus hercalimiem pmfrum n0sztr01·um<< , Wil ik de spreuk
die ik aan het hoofd dezer inleiding plaatste, in haren gehee-
t.
W
l