HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 37

JPEG (Deze pagina), 622.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

Y
V
35 _
des volks aan eenen servielen geest of aan persoonlijke be-
* langen zouden ten offer brengen.
Onder deze_ omstandigheden is dus het eerste vereischte,
de algemeene deelneming en onderteekening eener petitie
van den navolgenden inhoud:
g Arm dan Koning.
· Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden , allen
ingezetenen des Koningrijks:
dat zij den hoogsten prijs stellen op de onvoorwaardelijk
` zelfstandige onafhankelijkheid van den Staat;
i dat U. M., bij HD. plechtige inhuldiging, heeft gezwo-
ren die onafhankelijkheid te zullen handhaven;
dat die onafhankelijkheid thans echter ernstig door de
omstandigheden wordt bedreigd;
• dat toch U. M. hooge leeftijd, gevoegd bij den droevig
lijdenden toestand van den eenigen Troonopvolger, het ge-
"Mr Y- vaar doet ontwaren van den troon beklommen te zien door den
naasten Oognaat; ‘
dat· zoodanige Duitsehe Vorst zou onderworpen zijn aan
den despotieken invloed van het tegenwoordige Pruissisch-
Duitsche Keizerrijk, welks instellingen zoo lijnrecht in strijd
· zijn met de vrijzinnige beginselen in Nederland gehuldigd,
i maar voor welke laatste zoodanige Vorst, als vreemdeling , geen
de minste sympathie zou gevoelen;
dat, in geval het mansoir uit het Doorluchtig Stamhuis
= van Oranje mocht uitsterven, de Nederlandsche natie, uit
i den historisehen grondslag van haar bestaan, het recht ont-
leent, om, als souverein volk, te beslissen aan welke Regee-
* ring het de voorkeur geven wil;
. weshalven requestranten U. M. verzoeken, zoodanige ver-
andering in de bestaande Grondwet te willen voorstellen
I
l
l