HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 36

JPEG (Deze pagina), 665.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

I
V
n SM
imijno sohatton om bogoof mij dos moods maar oom andor
worolddool.” *
Niot alzoo oohtor do loroodo soharo van Pa·0Zehw·iëv·s, van
nijvoro A¢·beirZe1·s, dio ovorgrooto imoordorhoid dor bovolkimg,
j dio, als mot duizondo onvorbrookbaro booijon, aan don grond
Y gokotond is.
j lYauwolijks zou do raimpzaligo plaatsing van Nodorlamd f.
j omdor do opporimacht van hot imodorno Pruissisoli-Duitsoho v
i Koizorrijk zijn tot stand gokomom, of mom zou oom ravon-
i logor don horizomt zion vorduistorom, dat, als oom sprink-
i hanonzworin, op hot als rijk gonoomido land onzor vadorom `
j noorstorton, om allo miiddolon van bostaan vorslimdom zou, i
j torwijl, zoo do 7Vc7·k122mz, roods half vorhongord, zou wagon
hot vorlangou maar lotsvorbotoring uit to sprokon, do stok
van don diondor of do sabol van don diovonloidor hom spoo-
t dig tot omdorworping zou brongon, om zoo hij dor vadoron •
konspronk: ,,os7zz/zzzcáá warm/ïzzf macáz€” in toopassing durfdo
brongon, diozolfdo bomdom dio, twoo Zuszfm golodom, vrou« pg"? V_
won, ziokon, grijsaards on kindoron in koolon bloodo vor-
moorddom, hoin spoodig do foitolijko waarhoid zoudom hob-
bon doon aannomiom van don stolrogol: Udlacázf gaat boxen
]?0c·M", door iodoron oisoh om rooht iiï oonon stroom van
j blood to sinoron. ·
In do alloroorsto plaats rust dorhalvo juist op dio voroo- A
migingon, dio zich do vorbotorimg van hot lot dos Arboi-
dors ton dool stollon, do plicht, om oom zoodamig volks-
potitionmomont , door allo himnon don kring hunnor work- =
zaainhodon liggondo imiddolom to bovordorom, omdat hiordoor 1
prossio zou wordom uitgooofond niot alloom op don Koning
maar ook op do Mesbcvocgrfc öeroowocázfa áoogewe Burgors,
dio, miot hot oog op oono zoodamigo volksstoimimimg, zich »
zoudon waohtton afgovaardigdom to kiozon dio hot bolang
I
l
_ l