HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 670.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

der Staten­Generaal , als ¢·e0áZ.s=ᢷee/cscáe Vertegenwoordiging, K
zou liggen is een motie van den navolgenden inhoud: J
I
p ,,De Tweede Kamer der Staten-Generaal, hare gevestigde Q
overtuiging uitsprekende dat eene onverwijlde wijziging der l
Grondwet op het stuk der Troonopvolging, met uitsluiting
van Cognaten, voor het behoud der onafhankelijkheid van
_ den Staat, gebiedend noodzakelijk is, gaat over tot de orde
` van den dag./' _ j
Zeer zeker zon eene zoodanige motie het verantwoordelijk
Ministerie dwingen om een wetsontwerp in dien geest aan t
den Koning voor te dragen, en aan dc aanneming daarvan r
de Kabinets­quaestie te verbinden, te meer nog daar, in
geval een serviel Kabinet in het volbrengen van dezen plicht
mocht te kort schieten, de Vertegenwoordiging de macht k
bezit, om, door eene standvastig gehandhaafde motie van _
wmzárouwen, hetzelve toch tot aftreden te noodzaken. '
Het is waar, de Koning benoemt de Ministers en ont-
_ slaat ze naar welgevallen, hij kan dus een Ministerie, dat
hem ee11 ongevallig voorstel wil opdringen, ontslaan, en
een ander vormen, maar hier staat tegenover dat de Kamer J
ieder optredend Kabinet kan ontvangen met eene interpel-
latie omtrent het brandende onderwerp der Troonopvolging,
en, zoo het de overtuiging der Vertegenwoordigers niet [
deelt, door een vcáum mn zvavzrfrouwm, van den beginne af
aan, het regeeren onmogelijk maken kan.
Wel kan nu de Koning, zooals men het noemt, zijnen _
K laatsten troef uitspelen, en de Staten­Generaal ontbinden,
om een zoogenaaamd rechtstreeks beroep op de Natie,
_, dat wil zeggen op de uitsluitend öezvocrrecázfc, zeer kleine j
minderheid daarvan te doen, maar hiervoor kan wel geen
I