HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 682.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

~•
L
alouden stam, kan ieder uur die beslissende slag vallen, `
en, is eenmaal de troon vacant geworden, dan is alles ver-
loren, dan zou er niets anders overblijven dan het radelooze
middel van eenen volksopstand, die zeer zeker door den
overweldiger met welbehagen zon worden gezien, als een
wensehenswaardig voorwendsel om ieder gevoel van nationa­ ' 4
liteit in het hart der Nederlanders in eene zee van bloed g
te versmoren. V di
· Boven alles verlieze men toch niet uit het oog dat het
eene misdaad zou wezen den grondwettigen erfgenaam der g
Kroon zijn recht met geweld te willen betwistten, eene
misdaad te onvergeeflijker, omdat 1nen de stem, sprekende r
tot het nationaal gevoel en vermanende om, in tijds, het
dreigende gevaar af te wenden, in trotschen overmoed, als g
eene @0:1: clamamtis in clescráo, had versmaad.
Ja, hoe vurig ik de vrijheid ook bemin, hoezeer het mijn
hoogste wensch zon zijn bloed en leven voor hare handha­ ph J
ving ten offer te brengen, in hare wettige verdediging mijnen I,
laatsten ademtocht uit te blazen, zou ik toch de overmacht
toejuichen, die mijnen landgenooten, wanneer zij hun laf-
hartig verzuim, om hunne geheiligde rechten in tijds door
een waardig en krachtdadig optreden te waarborgen, later i `
' door onwettige middelen wilden herstellen, het slavenjuk op
den vrijen nek drukte, en zonder verzet zou ik die slavernij
ontvluchten. l
Neen! thans, ik kan het niet genoeg herhalen, thans,
nu het nog tijd is, terwijl de de Nederlandsche vrijheid be-
- schermende , der natie tot vereenigingspunt strekkende Oranje- j
vaan ons nog overschaduwt, thans, terwijl de wettige weg
nog voor ons open ligt, 01n de moderne rood-wit­zwarte .
° rooversvaan, de schandvaan van bloed, eZ00cZ en _q¢·cgf' uit j
onze landpalen te weren, thans, zonder lafhartig verwijl, de
E