HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 633.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

gl
al
je 29
der tézfulo onerasa, ten koste van het bloed der vaderen,
verkregen rechten, stellig openbare.
Mocht men nu, den door Koning WILLEM HI , ten
g vorigen jare geopenbaarden tegenzin tegen de door de Minis-
_ ters, in derzelver hoedanigheid van Raadslieden der Kroon,
‘:‘ en verantwoordelijke bestuurders van den Staat, urgent
. verklaarde herziening der Grondwet in aanmerking nemende,
T het ,,Quiem non m0ve¢·e// in toepassing willen brengen, den-
kende aan den trivialen stelregel dat men zekere zaken niet
jl roeren moet, en zich zoeken te troosten met het bedriege-
lj lijke denkbeeld dat men, wanneer het gevaar eenmaal daar
j zijn zou, altoos nog de gelegenheid zou hebben om maat-
regelen ter afwending te nemen, dan zou ik die dwalenden
j ‘ ` willen toeroepen:
j >>Ohi non fa quondo puó non puó fare quondo vuole.«
wl [ Neen, waarlijk het gevaar is al te dringend, het geldt
j hier niets minder dan de eer onzer onsterfelijke vaderen,
het behoud der nalatenschap die zij, ten koste van goed en ï
bloed, na tachtig jaren van strijden en lijden, voor ons j
hebben verworven, in een woord ons zijn en niet zijn als
‘ ‘ vrij en onafhankelijk volk, en, zooals het in de legende heet:
»die Todten reiten schne]l<<.
l
Wie toch vermag te zeggen, hoe spoedig Nederland de
slag kan treffen van den Oranje­sta1n, waarop tot hiertoe
deszelfs volksbestaan steunde, voor den adem des doods te
i zien vallen?
* Bij eenen afgeleefden, als reeds met eenen voet in den
grafkuil staanden Koning, en eenen door droevig lijden ge-
folterden Troonopvolger, de laatste kwijnende spruit uit den
j .
­