HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 675.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

I
Y
f
27
Nexlerlaml//, blz. 18, reeds op de volgende wijze aan-
t toonde:
,,Immers zoodra het geval, voorzien bij art. 15, sqq.
2 intreedt, valt de Koninklijke macht, die, hoe beperkt zij
i ook moge zijn of worden, nog altoos het vvichtigste element
in het Staatsbestuur vormt, in handen van eenen vreemde-
ling, dat is van een imlicirlu, hetwelk, ware het niet de
pretentie tot den Troon, met andere woorden tot de eerste
plaats aan het hoofd van den Staat, niet bevoegd zou wezen,
om ook maar de allergeringste bediening te bekleeden , of
zelfs maar, als kiezer, eenen slechts bij tienduizendsten te
berekenen invloed op het Staatsbewind uit te oefenen, terwijl
J hij, als Koning, de onbeperkte keuze heeft van alle burger-
lijke en militaire Staatsdienaren."
,,Zoodanige vreemdeling kan den diepsten afkeer voeden
van de Nederlandsche nationaliteit, hij kan de doodvijand
¥ zijn van alle volksvrijheid en volksontwikkeling, hij kan
lj! dynastieke belangen hebben, hem boven alles dierbaar, en
lijnrecht in strijd met die van het Nederlandsche volk,
terwijl hij, in zijne buitenlandsche betrekkingen, wellicht
onweerstaanbare krachten bezit, om, in het belang eener
¢ despotieke staatkunde zijner verwanten of mogelijk lastgevers ,
aan de Nederlanders een slavenjuk op den nek te drukken,
‘ waarbij dat van den zoo gevloekten Corsikaanschen overwel-
il diger, die, in zijn Keizerrijk, ten minste de gewetensvrijheid
eerbiedigde, nog een vaderlijk bestuur zou mogen genoemd
Worden./’
lïlet is dus eene volstrekt gebiedende noodzakelijkheid de
á wetsbepalingen regelende de troonopvolging, ten spoedigsten
te veranderen, nu die voorschriften ons in gevaar brengen,
om, wellicht reeds na een kort tijdsverloop, door het moderne
l Pruissisch­Duitsche Keizerrijk te worden ingeslokt en zoo-