HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 709.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

4
i
l
, Q
l
‘J i
26
if Nu werd, bij ezoeezwileenen, het erfrecht nooit verder uit-
[« - gestrekt dan tot de colateralen van het mannelijk geslacht
en derzelver mannelijke descendenten, want in die gevallen
waar men Cognaáen feitelijk in het bezit van zoodanig leen in
zag opvolgen, was dit in geenen deele eene successie ipso l
‘, jnre, maar bloot Ziöemlizfas van de Rijks oppermacht, die, {
j krachtens het plennm Jus Snmmi Imperii, de onbeperkte
macht bezit, om met een opengevallen leen naar welgeval­ °
len te brooden wien zij verkiest, zoodat, volgens dit onver-
vreemdbaar recht, het Nederlandsche volk, zoo het, bij
eventuëel uitsterven van het mansoir uit het Stamhuis van
l Oranje, de instandhouding van het Koninklijk statuut ver-
langt, volkomen bevoegd is, krachtens deszelfs wettig ver- E
jj kregene Dominica poáeszfes, de Kroon op te dragen aan zoo- {
«‘ danigen persoon, op wien het zijn vertrouwen stelt, zonder
dat een Oognnezf immer sno june eenige aanspraak zou kun-
nen doen gelden. .
E Van de zijde der vertegenwoordigers van de öeooorrec/Ziet ir
ei Bourgeoisie, of hoogeren uitsluitend kiesbevoegden Bur- l
gerstand, was het dus of eene uit lichtzinnigheid of onkunde
= voortgesproten onverantwoordelijke dwaling, of wel eene
i, misdadige begunstiging der dynastieke ten koste der vader- q
i landsche belangen - welk laatste ik echter niet wil ver-
j onderstellen, omdat hun dit als Yiomines aol seroizfnáem ncozfos .
» zou brandmerken ~ dat zij met den Staat der Nederlanden ‘
J omsprongen, alsof die het eigendom ware van het regeerend I
{ Stamhuis, en, als op grond van zoodanige juridiekeketterij,
de Kroon, als een erfelijk bezit, ook op de cogneáen lieten
0V61‘g3,&I1. ·‘
Dat door deze dwaling de belangen des vaderlands aan ‘
i het grootste gevaar werden blootgesteld, ligt toch voor de
hand, zooals ik in mijne verhandeling: ,,Weo‘ is Recáá in l
i
ei
ii