HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 708.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

· ?
i
_ 24 ii j
anders dan eene waardigheid, door dat volk voorwaardelijk
opgedragen, en aan het bezit waarvan de vervulling van,
_ . in beginsel ten minsten, veel omvattende en dikwijls moei-
jelijke plichten is verbonden.
if Nimmer toch bezaten de landsheeren der gewesten, die
het tegenwoordige Koningrijk vormen, sm jam het absoluut hg-
gezag over de landzaten, zij waren niets meer dan leen-
1 mannen, door de bij de Roomscli Keizerlijke Majesteit be- °
rustende rijksopperinaoht bekleed met het bestuur dezer
‘ landen, bij de aanvaarding waarvan, ter gelegenheid hun- `
ner blijde inkomsten, zij, onder eedprestatie, moesten belo-
I, ven de rechten en vrijheden der ingezetenen, de costurnen
en privilegiën des lands te zullen handhaven.
Zelfs toen er eenen zonderlingen ja verwarden rechtstoe- ,
` stand was ontstaan, onder de regeering van Keizer ICAREL V,
die het bestuur over alle de Nederlandsche gewesten in
zijne hand had vereenigd, en dus de hoedanigheid van leen- _ »
vorstelijk rijksvazal met die van opperleenheerlijk rijksopper­ ’*'
hoofd vereenigde, zoodat er dus geen beroep van de lands-
in hoogheid aan de rijks-opperrnacht denkbaar was, tengevolge
waarvan hij den 8 Mei 1521 de leenrechtelijke vrijheid der
landzaten en de plechtig door hem bezworen privilegiën, l •,
· door de afkondiging van het eerste bloedplakkaat, straffe-
· loos kon verkrachten, kon nogthans deze tijdelijke anomalie
toch nimmer wettigen grond worden voor een Drryoeïizmz ad
i Zéöimm, daar diezelfde Keizer, meer dan een vierde eeuw
later, den 26 Julij 1518 verklaarde, dat de vereenigde Ne-
derlanden den Bourgondisehen kreits uitmaakten, en daarna,
bij gouden bulle van den 7 Maart 1551 , aan zijnen zoon ól
P1-IILII>s te Augsburg de investitnur verleende van de segm-
M réorims fcwéáoriaiis over deze landen, in hoedanigheid als
vasal des heiligen ltoomsehen rijks. Toen dus later Keizer
j a
`