HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 642.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

l
j 23 ·
zamen te vatten, alles wat onze vaderen onder de overheer-
sohing van den Corsikaansehen weerwolf geleden hebben,
zal nog zaligheid mogen heeten bij het lot dat ons wacht,
wanneer wij, bij het ten grave dragen van den laatsten
spruit uit den Oranje­stam, onder de Pruissische dwinge-
ai landij van den modernen Duitsohen politie-staat zullen ver-
ï vallen. `
A De eenige weg nu, op welken Nederland tegen dit ge-
vaar kan worden gevrijwaard, is eene dadelijke verandering
·der Grondwet op het stuk der Troonopvolging, in dien zin
dat de Kroon niet langer erfelijk zij in de vrouwelijke lijn,
en dus alle Cognaten onherroepelijk worden uitgesloten,
tenzij, bij algeheele ontstentenis van mannelijk oir, de ge-
* heel vrije, algemeene volkskeuze zich op eenen hunner mogt
vestigen.
Dat eene zoodanige verandering in de bestaande Staats- ­
overeenkomst volkomen in overeenstemming zou zijn met ons
volkskarakter en onze nationale herkomsten, zal door een
ieder, die den historischen grondslag onzer Staatsregeling
kent, onvoorwaardelijk moeten worden toegestemd.
De heerschappij over de Nederlanden kan immers nooit
beschouwd worden als een onvervreemdbaar familie-eigendom
van het regeerend stamhuis, dat, volgens de bepalingen van
het privaat-recht, op het stuk der sueeessiën, op den naas-
ten wettigen erfgenaam onbetwistbaar overgaat en op een
N zoogenaamd G0rZcZeZg)% recáá berust. Neen, wat men gewoon
is met dezen naam van Gorlclelqyk 1·ecázf.aan te duiden, be-
rust in Nederland bij het volk, en het Koningschap is niets
l