HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 687.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

l
zaam onmenschelijk blijken, dan ligt het middel tot herstel
voor de hand, dan verklaart de Gezag/de {Zes Hccreoz het
gewest, hetwelk door zijnen toorn getroffen is, in staat van
j beleg en de burgers zijn overgegeven aan al den willekeur
ii van krijgsraden, die summier vonnis vellen, op de bloote
beschuldiging van politie­spionnen, terwijl het niemand ge- ·i
raden is als verdediger van eenen onschuldigen, of zelfs maar X
als getuige ter ontlasting, te willen optreden, zoo hij zich A
niet als Staatsgevaarlijk of ltijksvijandig, aan hetzelfde lot
‘ wil bloot. stellen.
Niet licht echter zou men zelfs in Nederland tot dezen
ç; maatregel toevlucht behoeven te nemen, daar de eerste zorg A
van den overheersoher zou wezen, om het geheele personeel
van justitie en politie uit al of niet genaturaliseerde Pruis-
sen te doen zamenstellen; zelfs zou het voor de tallooze ‘
hongerlijders eene gewenschte uitkomst zijn, in het zoo lang
benijdde rijke Nederland alle administratieve ambtsbetrek­
kingen en ofïiciersplaatsen bij het leger en de vloot te mo- '
K gen bezetten, zoodat er voor den landzaat weldra niet an­·
i ders zou overblijven, dan over den Oceaan, in de prairieën
der Nieuwe Wereld, zijn fortuin of ten minsten zijne vrij-
heid te gaan zoeken.
Alle die vrijheden, waarop de Nederlander van iederen
‘ rang, stand en geloofsbelijdenis, zoo terecht den hoogsten
prijs stelt, als de vrijheid van godsdienst, van onderwijs,
l van drukpers, het recht van vereeniging en vergadering,
zelfs van petitionnement, zouden in den toestand die ons
over korteren of langeren tijd wacht, voor goed verloren
zijn, ja hij zou zelfs de vrijheid niet meer hebben om wa-
pens te bezitten, waarmee. hij huis en have zou kunnen i
X verdedigen.
In één woord, om alles in een enkel sprekend beeld_te
al i
ia
2