HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 708.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

~- ~ K w;*`~“~_L w,,,_,_;f_,_,_,w·_*,Y~vrT_?,,MTï,_,,n,r,,.__,___ _ _ _ _ I _, _ ara af ­--
[
{
l
j 21
Een ieder die slechts de oostelijke grenzen van ons vader-
land overschreed heeft ruimschoots gelegenheid gehad de
Q niet te beschrijven brutaliteit de1· geheele Pruissische politie-
bende, reeds bij de eerste ontmoeting, te leeren kennen,
en die bende is, in het geheele moderne Duitsche Keizer-
s j' rijk, door het Pruissisclie oppergezag met de Staatsalmacht
berieea.
Terwijl de verachtelijkste schooijers en schavuiten worden
in bescherming genomen, omdat de regeering hen als spi-
onnen en opruijers (agents pr0v0m¢em·s) noodig heeft, is
i geen eerlijk burger beveiligd tegen het gevaar van, zonder
eenigen vorm van proces, door eenen blooten politie1naat­
regel, uit zijn bestaan gerukt, en naar een ver van zijne
‘ woonplaats verwijderd, afgelegen oord verbannen, of zelfs
wel geworpen te worden in eenen kerker, waarbij de piomöa
te Venetië, of zelfs de gevangenissen der inquisitie een
wenschelijk verblijf mogen heeten.
~i En kan dit nu gebeuren onder een bloot door niets ge-
motiveerd voorgeven, van Jczuiáismus of socialismus verdacht
te zijn, niet beter is de burger er aan toe die, op eene uit
de lucht gegrepen beschuldiging van de handlangers der
politie, voor den rechter wordt gesleept.
• Immers het is in den geheelen modernen Pruissisch- _
Duitschen politie~staat niet geoorloofd, omtrent den gehei-
ligden persoon des Keizers onverschillig te zijn, en dus is
het genoegzaam indien een paar ellendige, meineedige boe-
ven verklaren, dat men zich eenige oneerbiedige uitdruk-
king omtrent dien Rijks­God heeft veroorloofd, om voor
S eene reeks van jaren te worden opgesloten in eene gevan-
genis, waar 1nen, door eerlooze kerkerbewaarders, op de
afschuwelijkste wijze wordt vermoord.
En mochten nu de burgerlijke rechters nog niet genoeg-
E