HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 724.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

l
l
l
20 j
En niet alleen dat zij de grenzelooze brutaliteit van zoo- (
danige officieren, in al derzelver verpletterend wigt, zouden
_ moeten dragen, maar zij zouden ook, volgens de aangeno­ 4
men gewoonte, naar de uiterste tegenovergestelde grenzen
van het rijk worden gezonden, om onder hunne eigene land-
genooten, door vijandig gezinde, eene onverstaanbare taal P j««
sprekende benden vervangen te worden.
Sedert menschengeheugen toch is dit stelsel door de Pruis-
sische regeering in toepassing gebracht, ten einde, bij de
minste verschijnselen niet van wederstand maar slechts van
‘ ontevredenheid of beklag onder de bevolking , de militairen P
­ te beter te kunnen gebruiken als beulsknechten, tot het
vermoorden der burgers, die ten allen tijde en onder alle
omstandigheden weerloos aan hunne grootste onbeschaamd- 1
heid zijn prijs gegeven, en alle de ongehoordste buitenspo-
righeden eener bandelooze solrlaáes/ca zich lijdelijk moeten
getroosten.
In verband met dit militaire onderwerp moet ook nog, ."
uit een politiek en strategisch gezichtspunt, wel zeer ern-
stig het uit de verbinding met het moderne Duitsehe rijk
voor Nederland voortspruitende gevaar worden in het oog
gehouden, dat, bij eenen nieuwen strijd met de westersche
mogendheden, het tooneel des oorlogs al zeer licht op onzen »
vaderlandschen bodem zou worden overgebracht;
P Maar niet alleen is het deze militaire druk die het Pruis-
sische regeeringsbeleid voor iederen beschaafden mensch on-
dragelijk, alleen voor gemongoliseerde slavenzielen te dulden
maakt. Zelfs in de Pruissische hoofd- en residentie­stad is
j de onbeschaamdheid der dwingelandij zoo onuitstaanbaar, g
dat ieder, die niet alle gevoel van eer en eigenwaarde heeft i
uitgeschud, aan het verblijf in eene Nederlandsche strafge­
vangenis de voorkeur zou geven.

l `