HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 695.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

o « . j , . 4 _. _ ig- Yo ­«Yv~­ox;­~»=====·=-<~··==ï=··~=­

ii.
,··:
jl
j 19
hot op tractaton gogronddo volkonrocht, zou trolïon , zou
zoor zokor zijn oono vornodoring gclijk dio, waarin do vor-
_f schillondo monarchiën van Duitschland zich vrijwillig ondor-
i wiorpon, onzo vorooniging namolijk mot hot rnodorno Duit-
scho Koizorrijlc, waaraan tc mindor kan wordon gctwijfold,
V omdat or zolfs nu cn dan rocds stommon zijn opgogaan, om
hot Zwitsorscho oodgonootschap tot zoodanigo vorooniging to
dwingon on waardoor wij dan, ovon zolcor als allo dio Duit-
scho Staton, onzo laatsto staatlaundigo botoolxonis on nationalo
I zolfstandighoid vorliozcn, on in don waron zin ondordanon
l. van hot allos loohcorschondo Pruisson wordon zouden.
Vl/lat nu dit laatsto botoolïont, hioromtront znllon wij toch
_ wol al sodort jaron door do publiolro organon gonocgzaam
zijn ingolicht.
Roods nu bostaat or oonon algomooncn togonzin tcgon don
godwongon lçrijgsdionst, zoodat zclfs do wot op do natio-
. " nalo militio mot don naam van Zalocrlwcá wordt aangoduid,
` hoowol dio krijgsplicht toch uitsluitond do vordodiging ton
dool hcoft van don vadorlandschon grond, on do militio,
volgons do duidolijlzo hodooling van don Grondwotgcvor,
n ninnnor tot oonon vorovoringsoorlog, of laat mij liovor zog-
gon, tot oono roovorloondo mag misbruikt wordon.
l. i' Dan ochtor zou woldra iodor Nodorlandor, in staat om do
wapons to dragon, inooton dionon ondor do roovorbondon
1 van don ondordruklçor, on zijno vancn mooton volgon, hotzij
naar do stoppon van Rusland of naar do slagvoldon in Frank-
rijk, waar roods nu wodor Pruissischo vorradors zijn in
hochtonis gonomon, on nog wol, God hotoro hot, olücioron,
ton bowijzo tot wolk oonon trap van oorlooshoid do Pruis-
__ sischo olhcioron inootcn gczonlaon zijn , dat zij zich op do
l laaghartigsto wijzo, in vollon vrodc, tot spionnon laton go-
bruikon.