HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 722.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

" nl ge

18 j
men gewettigd, practisch volstrekt niet steekhoudend zou ‘ i
zijn, zoodra een Satraap van den machtigen nabuur, in
hoedanigheid van Cognaat, szw jzïe als echtgenoot van de ·
Koningin der Nederlanden optrad. nl
Hoe toch zou de regeerende Koningin van eenen kleinen,
door gebrek aan eendrachtig nationaliteitsgevoel , aan offer-
vaardige vaderlandsliefde en door rondsluipend verraad van
ingedrongen tot materiëele macht en aanzien geholpen vreem-
delingen, betrekkelijk machtelooze Staat, hare zelfstandig-
heid kunnen handhaven tegenover den, met hare roeping
en haar geweten strijdigen , door den machtigen nabuur on-
dersteunden wil van eenen echtgenoot, die, met eene schoon-
schijnende drogreden , zich zou kunnen beroepen op het
burgerlijke rechtsbeginsel , volgens hetwelk de gehuwde vrouw *1
aan haren man gehoorzaamheid verschuldigd is?
Neen! voorwaar! zij zou niets meer zijn dan het werk-
tuig waarvan de vreemde overweldiger zich bedient, om zijne «‘
bedoeling ten aanzien van Nederland te verwezenlijken, en `
weldra zou, om de woorden van Professor VAN SWINDEN te
bezigen, Nederland verlaagd zijn tot de sloep van den mach-
tigen naburigen roofstaat.
Hoedanig nu zou ons lot zijn in dezen staat van verne­ K
j dering, te onherstelbaarder, omdat zij op eenen wettigen lj ’·
schijn van recht zou zijn gegrond, en omdat de overweldi- jj
ger, met duizend schijnschoone redenen, zou kunnen betoo­
gen dat wij in alle opzichten, zoowel door onzen oorsprong
als door onze strategische ligging, tot het groote Duitsche
vaderland behooren, en geen de minste gronden bezitten,
om op de eerbiediging eener door oorspronkelijk vreemde
taal en voorvaderlijke zeden gekenmerkte afzonderlijke nati­ h
onaliteit te kunnen aanspraak maken?
De eerste ramp die ons, met openlijke verkrachting van
fi