HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 692.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

i " <' ï_á_;__ ,,,,.,.,,,,.,,,,.,«,,,, x...,,,,,._,,, vw W ,. .___,._.«.. ..s,,.-,,..,,. ....,m.« -F:.w---.:¤=­v<m-···»·;%?· ·‘·
l
i
i
` 17
V twijfel dat wij onder de macht van eenen Duitschen Vorst
XX zouden vervallen, door de onbezonnenheid met welke de
` l Vertegenwoordigers onzer door het Pruissische element in
, hart en merg verpeste b8Z2007'7'0C/NEG Bourgeoisie, aan
j ieder voorgenomen huwelijk der Nederla.ndsche Prinsessen
hunne goedkeuring hebben geschonken.
‘ En hoezeer het nu nog niet zulk een groot ongeluk zou
" wezen, wanneer de Kroon bij voorbeeld in het Hertoglijk
Nassausche Huis overging, behoeft niemand, zelfs maar in
( de verste verte, er aan te denken dat de geheel Duitseh­
i land met ijzeren klauw onderdrukkende Pruissische roof-
staat, eenen door hem beroofden Vorst, die vroeger de
A ieerste agnaat werd genoemd, al ware hij ook zelfs volgens
j eene gezonde uitlegging onzer Grondwet hiertoe geroepen,
< ooit op den Nederlandschen troon dulden zou.
Neen! wie der cognaten ook een recht zou kunnen doen i
__ j_ gelden, zeer zeker heeft Nederland geen anderen heerscher
te wachten dan eenen Pruissischen Satraap, en welk lot
` ons dan zou beschoren zijn, dit wordt ons door de dagblad-
berichten dagelijks voor oogen gesteld.
, Mogt men er zich nu ook mee willen troosten, aan de
ï> bepaling der Grondwet eene zoo beperkte verklaring te
j geven dat, in het veronderstelde geval, de Kroon wordt
gedragen, dat is, met andere woorden, volgens de opvatting
van den grooten Tnonnnokn, de regeermacht uitgeoefend
I door de Vorstin, aan welke zij als erfdochter is gedevol-
veerd, en niet door haren gemaal, die slechts zou moeten
a beschouwd worden als een King 0002802%, op Engelsche
X wijze, hoewel onze Staatsregeling van eene zoodanige tegen-
‘ { strijdigheid met het privaatrecht geen spoor vertoont,
j dan nog zou ieder verstandig mensch dadelijk inzien dat
gi zoodanige theorie, zelfs al ware zij door het Staatsrecht volko-
»
i rx, 2