HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 696.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

V7 V rl V WW i X
. l
n
i
lG
wijl zijn dood nog steeds in een ondoordringbaar duister 'ig
blijft gehuld. - En zoo- is het dan nu zoover gekomen dat
liet Stamhuis van Oranje, dat met het geheele Nederland- l`,
sche volksbestaan als te zamen is gegroeid, bijna is uitge-
sterven, en alleen nog wordt vertegenwoordigd door eenen i
in alle opzichten afgeleefden grijsaard, waarvan de doods-
mare ieder uur door het land kan weerklinken , en eenen
troonopvolger die, hoe overwaardig ook de liefde van zijn ..
volk, toeh in zulk eenen wankelenden gezondheidstoestand
verkeert, dat ook zijn dood niemand zou kunnen verwon-
deren. Q
Vllanneer _nu Nederland door dezen laatsten slag werd I
getroffen , wanneer het den laatsten afstammeling uit het in A
Vorstenhuis, aan hetwelk het zijne vrijheid, in zedelij- _
ken zoowel als stoffelijken zin, te danken heeft, moest zien
nederdalen in de donkere groeve, door het marmeren praal-
gesteente van den onsterfelijken Zwijger bedekt, wanneer j
het slot van dien donkeren doodenkerker voor de laatste "
reis zijn knarsend geluid, als eenen somberen lijkzang, als 4 ­
eene verwijzing op de ondoorgrondelijke eeuwigheid, zou
hebben doen hooren, wanneer de Oranje-banier in het stof
der roeniruehtige voorgeslaehten zou neerzinken, voor den
verwoestenden zeis des onverbiddelijken doods, wanneer de i
met veraehtelijke slavenketenen pronkende verbasterde zonen i
der vrije Germanen, met lioongelach zouden kunnen vra-
gen: waar is nu de glansrijke standaard, die hun kan die-
nen in den reuzenstrijd voor hunne hooggeroemde onafhan- I
kelijkheid? wat, landgenooten, zou dan ons lot zijn? - I
Dan zou de vrije Kroon der Nederlanden vervallen in de j
vrouwelijke lijn, en, hoezeer de grondwettige bepalingen i_ f
der erfopvolging duister genoeg zijn, om tot eenen succes- j
sie­oorlog aanleiding te geven, lijdt het nogthans geen Q,
· »
. i ik.