HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 677.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

15
_i heid, die zal zijn ondergegaan in de Pmissiscáe rZwi¢z_qeZmzcZy,
`J zonder de minste hoop, om zich ooit weer van dien smaad
E te herstellen. i
P Toen de in de school des lijdens gevormde en daarom
ongeëvenaarde Koning WILLEM I de Nederlandsche Grond-
wet aannam en beëedigde toen had hij twee zonen, van
welke den eersten in verloop van tijd drie, den anderen
twee mannelijke erfgenamen geboren werden.
Geen menschelijk doorzicht kon dus toen, ik zeg niet als
‘ mogelijk maar ten minsten als denkbaar, aannemen, dat een
zoo bloeijend Vorstenhuis, na een tijdsverloop va11 slechts
twee geslachten, zoo goed als uitgestorven zou wezen, en
hoezeer het ook met den historischen grondslag onzer ge-
heele Staatsregeling in strijd moge zijn -­ waarop in de
_‘ tegenwoordige omstandigheden niet genoeg kan worden ge-
wezen - is het nogthans vergeeflijk dat men toenmaals, de
lessen der geschiedenis voorbij ziende, als eene daad van
j " P galmzzfwie wellicht, de kroon der Nederlanden ook in de
vrouwelijke lijn erfelijk verklaarde, omdat men de mogelijk~
heid schier niet veronderstelde, waarin dit geval zich zou
kunnen voordoen.
Hoezeer echter is dit thans veranderd! Tengevolge van
· i een ondoorgrondelijk noodlot zag de algemeen geachte Prins
V FREDERIK zijne beide mannelijke spruiten ten grave dragen;
Prins ALEXANDER stierf toen hij nog nauwelijks den man-
nelijken leeftijd bereikt had; het schier voorbeeldeloos ge-
lukkige huwelijk van onzen voortreüelijken Prins HENDRIK
bleef kinderloos, en onverwacht maakte de dood, op de
_ geheimzinnigste wijze, een einde aan zijn onschatbaar leven;
< de Prins van Oranje eindelijk, die juist de man was, 01n
Nederland uit zijnen staat van diep verval op te heffen, _
ontviel ons in de volle kracht des mannelijkcn levens, ter-