HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 648.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

144
Roomschen Keizer op de Staten overging, zoodat in geen "
geval Duitschland iinmermeer eenige wettige aanspraak op l
` Nederland maken kan. t
Maar wat beteekent wettig recht voor eenen rebelschen
Staat, die de heiligst bezworen tractaten oneineertig onder
den voet trapt?
E Wat zou de roofvogel, die de Duitsche Souvereinen tot
zijne vasallen vernederde, neen, tot zijne onderdanen, die
hij dwingt zijne liverei te dragen, wat zou hij vragen naar A
i de rechten van Nederland, wanneer zijn welbegrepen belang K
Q vordert het stelsel der groote nationaliteiten of der nntnnr-
Zgke grenzen door te drijven. WVat zou hij vooral dan er naar
j vragen wanneer, volgens de Nederlandsche Grondwet zelve,
4 een zijner snppoosten aanspraak op de Kroon der Nederlan- ,
4 den kon doen gelden? ·
ä
j En zoo zijn wij dan gekomen tot het tweede punt onzer
E beschouwing, waarbij wij meer bepaald den blik moeten
vestigen op en onze onverdeelde aandacht wijden aan den k
j toestand, waarin Nederland zich thans bevindt. E ,
Die toestand, helaas! is allerjammerlijkst, en wanneer
wij niet alle krachten eendrachtig doen te zamen werken,
om, per fas ont nefns, in de grondwettige bepalingen om-
i trent de troonopvolging ten spoedigste verandering te bren-
j gen, dan is het oogenblik niet meer ver af waarin het trot-
l sche monument, dat voor nauwelijks drie Znstm in de resi­ ·
l dentie werd onthuld, ter herinnering van Nederlands her- l
stelling als orfje Staat, na de verlossing van de Fransche
dwingelandij , het grafgesteentc zal geworden zijn dier vrij-