HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 673.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

`
l
1
·
< 13
‘ { dan de wereldheerschappij.i Om die rol te vervullen moet
I het nu niet alleen de machtigste militaire, maar ook de
je overwegendste zeestaat zijn. Dit laatste nu kan het in zijnen
tegenwoordigen toestand nimmer worden. Om toch zeestaat
te zijn is in de eerste plaats onontbeerlijk het bezit eener
uitgestrekte kuststreek langs de open zee, en alleen deze
Q overweging is volkomen genoegzaam om te doen zien, dat
j het bezit van het Noordzee litoraal, van af de ldladden tot
aan de Schelde, voor de ontwikkeling van den Pruissisch-
Duitschen roofstaat onmisbaar is, waarom dan ook Prins
ll VON BISMARGK, na de annexatie van Elzas l)0z%cu·iï2g<m, zich
j onbewimpeld uitliet dat hij nu nog twaalf jaren noodig had,
i om ook Nederland tot cwmamiée te brengen.
M Welke middelen ter bereiking van dit doel worden aan-
D gewend is reeds Sedert lang blijkbaar: ook hier te lande
. wemelt het van uit het reptilienfonds bezoldigde spionnen,
_ en meer en meer geraakt de Nederland ongelukkig geheel
;­. beheersehende Koophandel in handen van Pmissêsc/n­])uizfscá0
firina’s, wier chefs zich laten natnraliseeren, om dan de
burgerschapsreehten te verkrijgen, en met des te meer gemak
den Zmclcezvmler te kunnen spelen.
C, Bij de overweging van het gevaar hetwelk ons bedreigt
tl vergete men niet dat Nederland, eM¢z0g1·eq2áisc7z zoowel als
{ geogwqaáiscá, tot Duitschland behoort, en dat de verschil-
i lende gewesten, waaruit het ikoningrijk is te zamen gesteld,
i eenmaal groote leenen van het Heilige Roomsche Rijk waren,
welke omstandigheden, die ik reeds vroeger aanwees , de
eventuëele aanspraken _van Pruissen eenen valschen schijn-
` f' grond zouden bijzetten.
. je Het is waar dat, bij den vrede van Munster, de veree-
l nigde Nederlanden onherroepelijk uit het ltijksverband wer-
; den losgemaakt, waardoor het szmnzmn inqaerium van den
' `
l
l
lt
x`