HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 586.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

Y l
i 5
d.
l
12 Q
dreven tot eene oorlogsverklaring, die Frankrijk op den rand · i«
van dcszelfs ondergang bracht, en aan Pruissen de ge- gi
legcnheid schonk om het doel te bereiken, waarnaar deszelfs
i listige staatkunde, sedert de dagen van den zoogenaamden
grooácvz Kcm·v02·s2f, had gestreefd.
Zoo kwam dan eindelijk de colossus tot stand, die, naar i
E mijn inzien, rust op voeten van modderigen leem, en met {
i betrekking waartoe ik niet kan nalaten met HABILETA uit te
X roepen:
l ‘ l
ï >>Thoro is some rotten in de state of . .. Ger1näny.<<
l l
X
| -1. . _
i W
’ 2
Zoodanig dan is de nabnur, voor wien de oostelijke grens .
van Ncderlandigcheel open ligt, en die een groot deel des W
lands op het onverwachtst 1net zijne rooverbenden kan over- ;-.
dekken.
j En heeft Nederland nn werkelijk van dien nabuur eene
g aanranding van zijne vrijheid te duchten?
Ter beantwoording van die vraag zou ik kunnen wijzen O
j op het bekende feit dat, toen in 1787 Pruissen, naar `i
; het heette ter handhaving van het wettig gezag, het land {
l met zijne plunderaars overstroomde, het toen reeds den toe- l
i leg had zich van ons vaderland voor goed meester te maken, ,
t welk plan toenmaals echter schipbrcnk leed.
i Behalven dit historische feit echter wil ik aantooncn, dat
de cmvzcmiic van Nederland voor Duitschland, zal het de ‘ «_‘
bestemming die het zich voorstelt ooit bereiken, eene vol- _ fz
j strekt gebiedende noodzakelijkheid is. l
Het moderne Dnitsche rijk toch streeft naar niets minder
i ë
l
J
x`