HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 676.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

4 .
j bonds-acte, ontrolde de vaan des opstands tegen het wettige
_ gezag, zwaaide den verwoestenden brandfakkel van burger-
.v oorlog en b1·0ccZe¢·m007·[Z, annexeerde , gelijk aan eenen ge-
meenen straatroover en huisbreker, waarmee ik iederen over-
weldiger volmaakt gelijk stel, met hulp van creaturen als
~ een VON BENNINGSEN (God betere het ook een edelman!) die
J · souvereine Staten, waarvoor het jaren lang de innigste vriend-
schap had gehuicheld.
Thans ontbrak er niets meer aan Pruissens grootheid dan
zich openlijk te stellen aan het hoofd van een op verraad
en opstand gegrond modern Duitsch Keizerrijk, en dit tot
een albeheerschend wereldrijk te verheüen.
Om dit einddoel echter te bereiken moest er eene ge-
duchte tegenpartij nog worden vernietigd.
Reeds sedert eeuwen was Frankrijk de macht die over
vrede en oorlog beschikte, en die nimmer zou toelaten dat
j haar onder de groote mogendheden de eerste plaats werd
i betwist, daar het zich beroemen kon, door zijne revolutie,
den grondslag der nieuwere Staatsregeling voor de geheele
beschaafde maatschappij te hebben gelegd.
Die macht moest dus eerst worden verbroken en millioe-
° _ nen bij millioenen werden hieraan te koste gelegd.
Duizendtallen van spionnen en agenten werden er in Frank-
rijk onderhouden , wier roeping het was eensdeels het land
l en zijne middelen van defensie te bespieden, en anderdeels
het volk zoowel als de geestelijkheid op te winden tot eenen
chauvinistischen waanzin tegen het kettersche Duitschland,
en tevens de legcrhoofden om te koopen tot het misleiden
pi, van den Keizer omtrent den staat van weerbaarheid in wel-
ken het land zich bevond, waarvan het historisch geworden
Arc7zi­P¢·cá de type vormt.
j Op deze wijze werd NAPOLEON III, zijns ondanks, ge-
tl
JS