HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 614.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

1 te *
E
E
ë ·?

1
[ 10 , ‘
lr heid en oogverblindenden glans, aan den naar nationalen j
j roem en grootheid smachtenden blik vertoonende, als de Duit-
sche Volksmaagd voordeed, en de door Ase Loki, den God
1 des bedrogs, gelijk aan den Vader der leugenen in de chris-
telijke mythologie, ingeblazen tooverrijmen luide weerklin­
ken deed. _
j Vllerkelijk gelukte het der VVanen list, door dit goochel- . _
spel, de Asenzonen te bedriegen, en evenals het in het slot J
der droeve sage heet:
1
l »Dern Schiiïer im kleinen Schiffe
j i Ergreift es mit wildem Weh’;
j Er schaut nicht die Felsenriiïe,
j Er schaut nur hinauf in die Höh’!
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen
Die L02·c­Lcy gethan<<, ‘ g E g
zoo hebben de Duitsche bevolkingen zich blind gestaard op
de prachtvolle in de lucht zwevende Fam Movyana, zonder
te letten op de blinde klippen, die aan de voeten van het
nevelbeeld dreigden, en waarop derzelver hulk onfeilbaar *
stranden moest, ja eenmaal zeker te pletter geslagen wor- l
den zal.
Terwijl nu niemand verder aan eenen algemeenen oorlog 1
dacht, en de regeeringen uitsluitend de bevordering van de
materiëele welvaart der volken op het oog hadden, maakte
Pruissen gebruik van dit tijdperk van rust, om zich, in
alle stilte, geheel onbemerkt ten oorlog voor te bereiden, U!
en toen dit werk der duisternis voltooid en het Duitsche
volk genoegzaam verblind en tot waanzin opgewonden was,
verscheurde het in 1866 meimcclig de plechtig bezworen
il
JS