HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 676.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

1
8
_ door verachtelijke vleijers en onwetende gekken FREDERIK
DE GROQTE genoemd, ontzag zich niet om den ridderlijken j
Keizer Joznr II naar de kroon te steken. {
Steeds er op uit om de grondslagen te ondermijnen van ,
. dat rijk, waarin de hoogste waardigheid voor hem onbereik­ ;
baar was, heulde hij, hoewel zelf een tiran van de alleraf- .ï«
sohuwelijkste soort, van wien men wel met recht had mogen "
zingen:
»Rien n’est sacré pour un sapeur<<
met de voorbereiders der groote Fransche Staatsomwenteling,
en onderhield zelfs aan het hof des Franschen Konings spi-
onnen en verraders , met wier hulp het eindelijk gelukte
den ongelukkigen LODEWIJK XVI op het schavot te brengen,
omdat hij, met echt Wendische list, berekende, dat die revo- i _'
lutie het Duitsche rijk eenen gevoeligen schok toebrengen N
· moest.
In 1806 was het niets anders dan de verraderlijke han- j
delwijze van Pruissen, waardoor NAPOLEON I werd in i` I
staat gesteld, bij Amáerliáz aan de Duitsch-Keizerlijke macht
‘ den doodsteck toe te brengen, hoewel Pruissen de vruch-
ten zijner schandelijke kuiperij niet mocht plukken, daar
" Keizer NAPOLEON, getrouw aan zijnen stelregel, om met het
verraad zijn voordeel te doen, maar dan zelf den verrader
» te straffen, in het volgende jaar de Pruissisohe monarchie ten
eenemale vernietigde. -
Nauwelijks echter was het eerste Fransche Keizerrijk ge-
vallen, en, tengevolge hiervan, bij de oprichting van het .
Duitsch Verbond, ook het Koningrijk Pruissen weer
hersteld, of dit laatste begon op nieuw zijne slinksche kui­ J
perijen, om zich van de oppermacht in Duitschland meester
te maken.
En sla ik nu die kuiperijen gade, die het mij gegeven
x
‘ it