HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 567.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

_ -» « ­-·»·=¤·· ¤ ·~a ·A-~ J · -· = r - - r . .-.....a.-,, ..,A ...1. . ... ,-_ _. ,_._ , _ j
·
B
1 F"'

l ii
X voorawoonn. ll
’ Waarschijnlijk zal het vele lezers verwonderen, dat aan-
teekeningen omtrent Artillerie­Zaken in een afzomicrläk
geschrift en nic! in een Nederlandsch Militair Tijdschrift
worden behandeld. Wij begrijpen deze opvatting volkomen l
Ai en juist daarom willen wij de redenen hiervan in het kort {
vermelden. Z;
Naar aanleiding van verschillende in den Militairen
Spectator, jaargang 1878 en 1879 voorkomende arti- é
kelen, over onderwerpen de Artillerie betreffende, werd
door ons in het begin van Augustus jl. tot de Redactie Y?
van den Militairen Spectator het verzoek gerigt
‘ eenige Aanteekeningen daarover in het eerstvolgend nummer l
3 te plaatsen.
’i Onder terugzending van die Aanteekeningen luidde het
i antwoord:
I ,,Dat tot leedwezen der Redactie aan dat verzoek nie!
j ,,kon voldaan worden -, en dat hiertoe ook in de daarop
3 ,,volgende nummers nog geen ruimte beschikbaar zou zijn."
i Nu volgde nog eene korte beschouwing, waarin zij het
Z eene als in haar tijdschrift reeds voldoende toegelicht, het l
` , I