HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 645.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

j 55 ·
Zijdelings van het doel, doch nie! tusschen de schijf
« en den observatiepost ­ en zoowel er vóór als er
achter - worden eenige manschappen op onderling on-
gelijken afstand van 5 tot 25 M. opgesteld. Een dezer
manschappen, door den officier bij het doel aan te
wijzen, heeft een kardoeskoker met het kardoesje en
eene brandende lont, de overigen hebben 'ieder een
stokje.
Op het kommando van den officier ,,Km#a'0e.y`e plaat-
SEM,) begeven alle manschappen zich in de rooilijn en
_ doen het voorkomen alsof zij iets neerleggen; de man
met den kardoeskoker plaatst op het door den officier n
· bepaalde punt het kardoesje, met de gezwinde lont
öenedevz den wind, ten einde te voorkomen dat later
het vuur daarvan op het kardoesje overslaat; daarna
gaan allen gelijktijdig zijdelings uit de rooilijn en l
wordt de made vlag geplaatst. Vervolgens (d, w. z. i
à à à minuut later of nadat hetischot uit de batterij
i gevallen is) kommandeert de ofücier bij het doel ,,71z¢zW."
WT Alle manschappen begeven zich weder in de rooilijn
' en doen het voorkomen alsof zij een kardoesje ontsteken:
de daartoe aangewezen kanonnier steekt werkelijk het
Y gezwindelontje aan en roept zoodra dit brandt ,.,m`¢ de
· 1#00il;))z," waarop allen zich gelijktijdig verwijderen.
De seinen zijn als volgt:
* Het plaatsen der wz`z’z‘e vlag is sein van gerzjgi in
de óaiteeql
Het plaatsen der marie vlag is sein van tot www
geweer! in de öaileegj`. `