HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 685.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

avi Q
ll
l
44
Nog vermeenen wij niet onvermeld te mogen laten
` dat de officieele spreidingsschaal en ook de spreidings­ j
fi ` liniaal van den kapitein DE WILDE voor het inschieten
volgens de hoogte spreiding kan dienen, zoo men zich
de getallen, het aantal Meters voorstellende, slechts i
l tienmaal klezbzez denkt. Bij de eerste verkrijgt men dan _
j de gegevens voor 50% hoogte spreidingen van 0,1 tot
i omstreeks 6 M. bij de tweede van 0,1 tot 9 M.
B. BQ de Vzsgivzg-A¢Zz`Zlerz`e. 2
Bij het vanuit eene vesting of van uit een fort be- ‘r
K schieten van vijandelijke doelen -- en meer bepaald
in den eigentlijken vesting­oorlog - heeft men met
I bekende of althans ongeveer bekende afstanden te doen; i
­ terwijl die doelen welke zich niet bewegen, soms klein
l ­ zijn en bepaald vernietigd moeten worden,
Veelal zal men zich dan gemakkelijker volgens de
hoogte spreiding inschieten, en hiertoe dient weder het
j _ spreidingstafeltje.
i De 50% spreidingen der verschillende vuurmonden mi
l komen nu evenwel niet op dat tafeltje maar in de
l schootstafels voor. L:
De opzet is alleen verdeeld in duizendste deelen der
rigtas en niet in dragten opklimmende met 25 Meters. B
_ Doet zich dus het geval voor, dat men zich volgens
de 50% lengte spreiding wil inschieten, dan moet men ‘
uit de schootstafel nagaan met hoeveel of de dragt voor
s elk duizendste deel verschil in opzet verandert.
( In den vesting-oorlog komt het er minder op aan of
‘ men zich zeer snel, maar wel dat zich zeer _/mhz inschiet. 1
l *
l
1
·+
l r
V
v