HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 675.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

·#=· · · ··. = *~ ï;;.--··;·~:<:· =‘ we al ·’ ·· 4 e q·»·W. . · ­­ se;.
I
2
"
i 41
§ uit het hoofd -- en dus zonder berekeningen op papier -­
geschieden.
Wij gaan hierbij evenwel van het beginsel uit, dat de
p . beoordeeling van de ligging van het gemiddelde trefpunt
en het daarvolgens zoo noodig corrigeren van den
opzet, zoowel te velde als in vestingen, altijd door
j een officier of hoogstens door een intelligent onder-
officier moet geschieden. 1)
De inrigting van het spreidingstafeltje , hetwelk
voor alle vuurmonden, waarbij 50% spreidingen worden
_ aangegeven, dienen kan, blijkt voldoende uit het hoofd
‘f‘“ der kolommen; terwijl bij ons denkbeeldig veld-
ti kanon de 50% lengte- en hoogtespreidingen als voor-
j beeld zijn aangenomen. Het gebruik zal naar wij ver-
1 meenen uit de hieronder volgende toepassingen duidelijk E
'L worden:
{ 1. Bij het vuren op 3000 M. blijkt bijv. dat er van
. de 8 proefschoten 7 of bijna 88% te kort gaan.
i Uit het spreidingstafeltje ziet men dat voor 89% het
`Ti gemiddelde trefpunt op 0,9 L5., vóór den voorkant ”
l · (voet) van het doel ligt. ·i
· L : 25 M., dus 0,9 L,0 : 22,5 M.
9 Men moet dus meer opzet geven. Nemen wij de ge- j
[ gevens van het eerste eersic voorbeeld (zie blz. 37) ook ·l
hier aan , dan zal men goed doen om 25 M. of omstreeks
2%0 meer opzet te geven; het gemiddelde trefpunt zal daar- fl
l) Alhoewel wij bekend zijn met de officiëele spreidingsschaal en
met de spreidingsliniaal van den kapitein der Artillerie DE WVILDE voor
ons tegenwoordig veldkanon van 8 c.M. A, zoo gelooven wij toch dat [
dit tafeltje wegens zijn beknopten vorm en eenvoudige inrigting
welligt de voorkeur verdient. ä
‘ 4
{ s
ä f
A