HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 715.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

I`_g­gy·:~«·····«~»-·­.¤.»·«`­».·­i«~s-J1TTK-?7‘,­ï.’;.`;Tïf;‘.;ïï.:,·.v*.;";;y-·;;;;,«;;;_;-_;,,,-T_;;-;c;_;;'_Ta_;,_`,__,,. v,,“,,,_;_;___,_;,_,__;_., -E.-V.-,-7 quïu · www W I)
l _
Jr i

_ 29
i" dit laatste geval zou men dan kunnen handelen als volgt:
De rigting waarin men vuren wil, moet door twee
bakens bepaald worden, zoodanig dat het achterste ii
zich niet ver (bijv. 4 ài 5 van den kop van den
I vuurmond bevindt, terwijl het voorste zoover mogelijk
l (bijv. 15 M.) daarvan verwijderd, doch ook altijd 1
i duidelijk zigtbaar moet zijn. Het is voordeelig als zij t 5
l beiden tegen de lucht afsteken. Het ligt in den aard H
der zaak, dat men tot het aldus opstellen van twee
bakens beginnen moet met er meerdere te plaatsen,
doch deze kunnen later weder worden weggenomen. ij
` Ook moeten de bakens zóó worden opgesteld dat de
vuurmond op de bedding kan blijven, of wel omge- l
keerd wordt de plaats der bedding zoodanig bepaald,
A dat men de te beschieten doelen ongeveer regt tegen
Q over zich hebbe. Vervolgens wordt op den vuurmond, `
zooveel mogelijk vertikaal boven de as der affuit, een
rigtbaken met voetstuk bevestigd. Door het een weinig ui
M:] achter- en daarna vooruitbrengen van de affuit, in ver- =
band met het zijdelings bewegen van den staart, wordt H
j dit rigtbaken - en zooveel doenlijk ook de as der jr
Z ziel - in de rigting der twee rigtbakens (rigtvlak)
e ’ gebragt. Dit geschied zijnde, plaatst men op het gj
l bodemstuk een rigtbaken en brengt nu door het zijde-
2 lings verplaatsen van den staart ook dit laatste in het
‘ rigtvlak; hetgeen daarom meestal tamelijk naauwkeurig U
_ zal kunnen geschieden, dewijl het reeds op den vuur-
j mond bevestigde rigtbaken , bij het zijdelings verschuiven l
I van den staart, ongeveer in het middelpunt der be-
weging liggende, gewoonlijk ogok in het rigtvlak zal
4 .