HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 647.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

l
{ ï
W *?
V 28
2
l’ i
HET INDIRECT RIGTEN
i VOOR
TERUGGETROKKEN VUURMONDEN.
ïi Dat een vuurmond 40 à 100 M. of verder achter l
V eene vuurlijn teruggetrokken , en aldaar door eene borst- l
wering en travers gedekt, in een’ zeer voordeeligen
ET stand ten opzigte van het vijandelijk vuur verkeert,
{ lijdt geen twijfel en is ook door proeven bevestigd. j
Voor den vuurmond zal het evenwel ook veel moeüelijker ‘
zijn om den vijand met juistheid te beschieten, daar in
l den regel dan indirect gerigt zal moeten worden. Eene
doelmatige rigtwijze in verband met goede observatie
jv kan er natuurlijk toe bijdragen om de vuuruitwerking Q
ii te verhoogen,
j Tot het bekomen eener goede rigting zijn onze
è bestaande rigtbakens te dik en verkrijgen zij te spoedig M`)
j l eene blijvende doorbuiging. Bovendien is het onzes
I inziens niet gemakkelijk om de gewone (door vizier-
j koker en over vizierkorrel loopende) rigtlijn in het i
p rigtvlak te brengen van de twee vereischte rigtbakens. , r
i Evenwijdige rigting kan men moeijelijk toepassen; V
V want hoe komt men tot het besluit dat de rigtlijn ·
evenwijdig loopt aan het vlak der bakens? I
Volgens onze bescheiden meening zou de rigtwijze j _
_ TELCHUYS , of, daar er toch rigtschalen aanwezig moeten A
i . zijn bij dergelijke vuurmonden, rigtbakens van de door i
li ons voorgestelde soort kunnen worden beproefd. In
«