HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 684.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

!_. . .. ..`. ..,. .,V .. . ..., Y _
9.2 i
l miar, (zie noot pag. 12), uit een Artilleristisch en
vesting-bouwkundig oogpunt de vóór- en nadeelen dezer
soort van plongées besproken, en kwamen beiden tot l _
de gevolgtrekking, dat die verandering van vorm der ‘
borstwering wel wat snel had plaats gevonden, ook
dewijl de artillerie toen nog geen rigtmiddel bezat ~­
en voor zoover ons bekend eigentlijk nu nog niet
bezit- om over deze plongées heen voldoende naauw­ (
keurig te rigten.
Zij eindigen dan ook met den wensch uit te drukken
,.,dat men de vóór- en nadeelen dezer plongées nog
,,eens rijpelijk moge overwegen alvorens ze op onze W
,.,forten enz algemeen in te voeren."
Met deze gevolgtrekking kunnen wij ons volkomen àr
U vereenigen; doch dewijl er sedert dien tijd eenig meerder
L licht omtrent dit onderwerp is verspreid geworden,
l zoowel door de beproeving van enkele voorgestelde
I rigtmiddelen als door het rapport van den Luitenant
J . kolonel VAN N1EUw1<Uv1<; directeur der Artillerie­schiet­ __
Q school, ,,021er de oplaopemie pZ07zgées" mz. voorkomende
J in deel 9 der rapporten, memoriën en verslagen pag. ~
131-141, zoo wenschen wij ook nog het volgende in
het midden te brengen.
Bij eene borstwering met oploopende plongée worden
de bedieningsmanschappen, de vuurmonden en de
· traversen (zoo deze laatste niet hooger zijn dan de l
buitenkruin) aan het oog des vijands onttrokken. j
Het doel van die plongées is dan ook om de buiten- j
kruin tot eene doorgaande lijn te maken waarop elk
. rigtpunt voor den vijand ontbreekt. i
T
l
I
i
l
l