HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 698.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

, .y·v==w«=­,=a¤»’”TY`*?T'T«'ëY`s#­*ma*`*"¥¢Z..*"»«;~‘?;i ‘;€»s.‘£ä5S£§,ïe="«ï.-£.èj,;,,.a.¢«··­­­.~­­-­-­#*ïï;.;·;:;t:i: t.;,;;;;;,.;;­;;.;;­;;....­­,r~T^,;«.,, _.c-
ll .
r
irl
21 ïï
Volgens onze bescheiden meening zal de hoogte der
traversen naar de plaatselijke toestanden en omstan­
digheden moeten geregeld worden. Kan bijv. eene
· vuurlijn ook op korten afstand in front beschoten en {
E slechts op veel grooteren afstand of indirect of in het
geheel niet geënfileerd worden, dan is het natuurlijk ëj
voordeelig zoo weinig mogelijk traversen boven de borst- T
wering te doen uitsteken. ,
Kan daarentegen eene vuurlijn, ten gevolge der
inundatie als anderszins, slechts op grooten afstand in i
front beschoten en gemakkelijk geënfileerd worden, ,4
" dan moet men de traversen naast elken vuurmond
hooger maken en bijv. omstreeks 1.5 M. boven de
borstwering doen uitsteken.
i Kan eene vuurlijn zoowel op betrekkelijk korten `
i afstand in front beschoten als geënfileerd worden, dan
zouden wij de meeste vuurmonden willen plaatsen
tusschen traversen, die mk! boven de borstwering uit- ’
N steken, en om de drie vuurmonden bijv. eene zeer {
v hooge travers maken, die dan ook als remise, wijk- y
· plaats, vulhok enz. kan worden ingerigt.
Zooals wij in het begin reeds mededeelden, worden
in den laatsten tijd bij een aantal borstweringen onzer ,g
versterkingen de plongées oploopend gemaakt onder
· eene helling van ïlïy of 5°43 1). i
Door de Majoors THESINGH en ELAND (toenmaals
beiden nog kapitein) werden in den Mililaireïz Spec-
. l
1) De gewone alloopende plongées zijn in den regel onder eene
I helling van {U of 2°52; sommige onder eene van {ly- ‘ ’
· 1
r
l