HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 663.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

18 I
kaliber) te kunnen optreden. Er zouden dus nog dienen i
te worden aangemaakt: Korte ac/zterlaadkananuen mm
21, 15 en 12 AM alsmede ackieïlaadkaazazmm wm
9 c.M l
Alhoewel wij geneigd zijn deze vuurmonden allen 1
van staal en gecercleerd te wenschen, zoo schijnt de
fabricatie van kanonnen van gapen! brons (staalbrons
genaamd) in den laatsten tijd eene voldoende hoogte , r
bereikt te hebben om deze met die van gecercleerd Q
staal te kunnen doen wedijveren. Indien dit zoo is, 1
en de praktijk dient zulks te beslissen, dan zal het
van omstandigheden afhangen of men voor de kanonnen
van 21 c.M. K, 15 c.M. K, 12 c.M. K en 9 c.M.
aan gecercleerd staal of aan geperst brons de voor-
keur geeft.
Indien bijv. het vereischte aantal vuurmonden van A
staalbrons eerst ná geruimen tijd gereed zal kunnen
zijn, dan zou dit eene reden zijn om een gedeelte, - ‘ p
waarbij het meeste haast is, van gecercleerd staal te ` _ _
doen maken. 1
Vuurmonden van geperst brons hebben evenwel .
· altijd het voordeel, dat zij in ons eigen land door de
militaire industrie en van materiaal dat wij bezitten, ._’
kunnen vervaardigd worden. .
Omtrent de uitrusting der vuurmonden zij hier nog
opgemerkt, dat men voor de toekomst waarschijnlijk
meer granaatkartetsen zal kunnen uittrekken, terwijl
ook het bezigen van een gedeelte der granaten met
tijdbuizen in drassig terrein of bij de korte kanonnen
van 15 en 12 c.M. hierboven bedoeld, tot het bescha­ «

1
ci