HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 671.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

( ïlè
u ,
`, " .3v
i ä
1 ’17
¤ 3. Het Achm/Zaad,%a¢z07z wm 9 c.M. (ook veld en uit-
val­kanon), dient als _]qéZ7¢k­ en Remzlwgeschzd 1).
l Het treedt zoo noodig nu en dan verrassend op,
i doch wordt overigens zorgvuldig gespaard en dient
voor het laatste gedeelte van het beleg om, als de 1
vijand ons geheel gedemonteerd gelooft, nog met
goed gevolg de verdediging voort te zetten. De
toekomst zal moeten leeren of het als pazzixerkanavz ,ï
op gunstige punten (bijv. ook in de flanken) ge-
bezigd zal kunnen worden. Fï
4. De gladde m0rz‘z`ere‘1z mm Xïlezbz /ê¢zZz'öe1# dienen om
gedekt vurende eene groote uitgestrektheid terrein
op afstanden kleiner dan 800 M. onveilig te maken ,
om bepaalde punten binnen dien afstand met verti-
. kaal vuur te overstelpen, en om het terrein tot op
ü 300 à 400 M. te verlichten, tot dat hierin op eene i
andere wijze is voorzien. F
_ Vooral onze Coehoorn mortieren, die wegens hunne i
ligtheid elk oogenblik in grooten getale op een be- SF
‘ paald punt hun vuur kunnen vereenigen, zijn daartoe (
bijzonder geschikt. 1
De onder 1 en 4 bedoelde soorten van vuurmonden 4
‘ bezitten wij in de lange stalen achterlaadkanonnen van j
I 15 en 12 c.M. en in de mortieren van 20 en 13 c.M. i
` Het vuur onzer gewoon bronzen achterlaadkanonnen
van 12 c.M. kort. gelooven wij evenwel te zwak om
voor de hierboven onder 2 bedoelde soort (van hetzelfde j
4
) l) Tot dit laatste doel gelooven wij onze tegenwoordige korte br. _
. achterlaadkanonnen van K2 c.M. te zwaar. yïj
2 l
1
~ l
v 1
F" · ‘i