HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 699.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

t
I

I
'IG z
Omtrent plaatsing en verplaatsing geldt hetzelfde F
als hetgeen hierboven voor den langen 15 c.M. . ri
staal is gezegd. Van het terrein en de grootte van l
het werk zal het afhangen of het niet voordeelig A l
zou zijn deze vuurmonden reeds dadelijk zoo gedekt
mogelijk buiten de versterking op te stellen.
De karig Ackierlaadkavromzeaz mm 15 c.]l[ dienen
· voor het imiirecze vuur en verder als de 21 c.M. ,
maar met veel minder krachtige vuuruitwerking. 1)
Het karig achzvrlaczdkarzam mm 12 c.M. met een
_ nog wldaemi krackizg direct vuur tot op 1800 à
2000 M, en imiireczf vuur ook op grootere afstanden,
_ zoo ligt en beweegbaar mogelijk, dient hoofdzakelijk
als reserve geschut en tot het bewapenen van den
hoofdwal in de laats van de teru getrokken kanon- ·
P ga
nen van 15 en 12 c.M. lang. Ook voor die tus-
schenbatterijen, waarbij het terrein niet toelaat
om er lange stalen 12 c.M. heên te voeren, worden .
de korte 12 c.M. gebezigd. 2)
1) Dezen 15 c.M. kort van gewoon brons te maken, zoo als kapitein
SEIJFFARDT voldoende acht (Zie milit. Spectator jaarg. 1878 n°. 2pag. ,
115), gelooven wij, wegens het betrekkelijk snel uitbranden en de
weekheid van dit metaal, minder doelmatig,
2) Dat wij tot dien vuurmond niet kozen het door den kapitein 1
SCHERER in den Militairen Spectator jaargang 1879 n°. 1 pag. 49--52
voorgestelde kanon van 10.5 c.M., vindt zijn’ grond in de omstandig-
‘ heid, dat wij vermeenen dat een kanon van 12 c.M. van gecercleerd
staal of van staalbrons voldoende ligt gemaakt kan worden tot het 4
door ons gestelde doel. Mogt dit blijken zoo te zijn, dan achten wij
het niet doelmatig om, tusschen 9 en 12 c.M. in, nog een kaliber te
nemen, waardoor het aantal kalibers weder vergroot wordt; iets wat
wij zonder hooge noodzakelijkheid bepaald wenschen te vermijden. '
¤.
1
E